vastgesteld exploitatieplan De Volgerlanden-Oost vierde herziening

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend (ex artikel 3.8, lid 3 en 6.12, lid 4) dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 4 februari 2019 het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met de 4e herziening heeft vastgesteld.

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit van de vierde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder met ingang van 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Het bovenstaande stuk ligt met bijbehorende stukken gedurende de terinzagetermijn in de publieksruimte van het gemeentehuis. Openingstijden publieksruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: maandag t/m donderdag van 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Tevens zijn bovenstaande stukken hier te raadplegen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identificatienummer (IDN) van het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost4hz-3001

De geconsolideerde versie van het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel van informatieve aard.

pdf-bestanden
exploitatieplan (885 kB)
bijlage 1: Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik (1169 kB)
bijlage 2: Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere gronden (1816 kB)
bijlage 3a: Bestemmingsplankaart (137 kB)
bijlage 3b-1: Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10) (485 kB)
bijlage 3b-2: Verbeelding partiële herziening cluster 7.10 (741 kB)
bijlage 3c: Verbeelding uitwerkingsplan B1 (3654 kB)
bijlage 3d-1: Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2 (597 kB)
bijlage 3d-2: Verbeelding wijzigingsplan C1-C2 (411 kB)
bijlage 4a: Taxatierapport inbrengwaarden (144 kB)
bijlage 4b: Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden (57 MB)
bijlage 4c: Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018 (26 MB)
bijlage 5: Resultaat plankostenscan (36 kB)
bijlage 6: Civiel- en cultuurtechnische kostenraming 2018 (34 kB)

Beroepsmogelijkheid
Er zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren gebracht op het ontwerpbesluit tot vierde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost.
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage als aan de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij / zij niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.