Ontwerpbestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp van het bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20) zes weken ter inzage ligt.

Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied ligt aan de (nieuwe) Energieweg 1, naast perceel Krommeweg 20 en zal ontsloten worden via de Ambachtsezoom.

Het bestemmingsplan
Het plan regelt de definitieve bestemming voor het bedrijf met o.a. een bedrijfswoning bedrijfsloods en paardenstal. Voor de bouw is al eerder een omgevingsvergunning verleend.

Stukken ter inzage
Met ingang van 2 juli 2020  ligt gedurende een periode van zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage. 

  • Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestanden geplaatst, identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0531.bp42NaastKromme20-2001
  • De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 tijdens openingstijden.

De pdf-bestanden:
Toelichting
Bijlagen bij de toelichting
Regels
Bijlagen bij de regels
Verbeelding

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u vóór 23 juli 2020 contact op te nemen met de behandelend ambtenaar mevrouw Van Boxel via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl