Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531. bp36Parkeernormen-2001 ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531. bp36Parkeernormen-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Op 29 november 2014 zijn de Woningwet en het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, waardoor parkeernormen voortaan in bestemmingsplannen moeten worden geregeld. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht regelt dit met het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht'. Dit plan wordt een 'paraplubestemmingsplan' genoemd, omdat het als een laag over de bestaande bestemmingsplannen heen ligt. Dankzij dit paraplubestemmingsplan worden de parkeernormen weer toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen.
Het is alleen mogelijk om de parkeernormen op te leggen bij (vergunningplichtige) ontwikkelingen. Het bestemmingsplan kan niet met terugwerkende kracht parkeereisen stellen bij bestaande bebouwing.
De in de nota en het bestemmingsplan opgenomen normen zijn gebaseerd op publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW. Dit wordt landelijk gehanteerd voor het bepalen van parkeervraag en wordt ook door rechtsprekende instanties geaccepteerd.

Stukken ter inzage
Van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp36parkeernormen-2001;
  • de bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn hieronder te downloaden;
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestand
Ontwerpbestemmingsplan (6091 kB)

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze moet uiterlijk 2 januari 2019 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u gedurende een periode van drie weken, tussen 22 november en 12 december 2018, een afspraak maken met dhr. H. Stolk van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2625.