Vastgesteld bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 5 oktober 2020 het bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20) heeft vastgesteld.

Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied ligt aan de (nieuwe) Energieweg 1, naast perceel Krommeweg 20 en zal ontsloten worden via de Ambachtsezoom.

Het bestemmingsplan
Het plan regelt de definitieve bestemming voor het bedrijf met o.a. een bedrijfswoning bedrijfsloods en paardenstal. Voor de bouw is al eerder een omgevingsvergunning verleend.

Stukken ter inzage
Met ingang van 22 oktober ligt gedurende een periode van zes weken het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 
Op de website ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestanden geplaatst, identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp42NaastKromme20-3001
De pdf-bestanden staan op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl in de rubriek "bestemmingsplannen in procedure".
De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 tijdens openingstijden.

De pdf-bestanden:
Toelichting
Bijlagen bij de toelichting
Regels
Bijlagen bij de regels
Verbeelding
Vaststellingsbesluit

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-
    bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
b. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
    een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;
c. iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad
    in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
    bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. 

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden kunnen indien zij beroep instellen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.