Voorontwerpbestemmingsplan Lageweg 77-85

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Langeweg 77-85, Florensis beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

Het betreffende perceel wordt aan de noordoostzijde begrensd door de rijksweg A16, aan de zuidoostzijde door de Hendrik Ydenweg, aan de zuidwestzijde door de Langeweg en aan de noordwestzijde door agrarische percelen. Het valt onder de werking van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht’.
De ontwikkelingen die Florensis voor ogen heeft om in de nabije toekomst te kunnen innoveren en te verduurzamen, zijn niet mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Er vindt wat verschuiving plaats binnen het bouwvlak, het bouwvlak wordt iets groter en de maximale bouw/goothoogten  moeten hoger worden. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt

Stukken ter inzage
Met ingang van 5 april 2018 ligt gedurende een periode van zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage.
De bronbestanden zijn geplaatst op http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/C66C9D95-3AA1-4ABA-AB6F-7FFF847C2503/
Ook op de site ruimtelijkeplannen.nl, idn: NL.IMRO.0531.bp33Langeweg77FLOR-1001, zijn de bestanden geplaatst.
De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden

De pdf-bestanden:

toelichting (14 MB)

planregels (443 kB)

verbeelding (663 kB)

 

Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een reactie naar voren brengen over het voorontwerp. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 1 mei, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar mevrouw van Boxel via telefoonnummer 078-7702613 of email j.van.boxel@h-i-ambacht.nl

Informatieavond
Florensis organiseert een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en direct betrokkenen. Deze wordt gehouden op dinsdag 17 april 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Florensis aan de Langeweg 85 te Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt parkeren op Langeweg 85, op de parkeerplaats gaat u rechts, u kunt zich melden bij de blauwe deur. U bent van harte welkom, graag aanmelden via iris.molenaar@florensis.com of telefonisch 06-35112272.