Vastgesteld bestemmingsplan "Niet bestemde locaties"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Niet bestemde locaties" op 11 november 2019 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld en ter inzage ligt van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020


Stukken ter inzage
Van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale bestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp37Wittelocaties-3001.
- De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-versie
toelichting
bijlagen toelichting
regels
verbeelding

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.