Ontwerp Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost 6e herziening

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat met ingang van donderdag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 25 november 2020 het ontwerpbesluit tot vaststelling van de zesde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost voor eenieder ter inzage ligt.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de zesde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
    
Het bovenstaande stuk ligt met bijbehorende stukken gedurende de terinzagetermijn in de publieksruimte van het gemeentehuis. Openingstijden publieksruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: maandag t/m donderdag van 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. 

Tevens zijn bovenstaande stukken te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identificatienummer (IDN) van het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost6hz-2001 
De geconsolideerde versie van het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel van informatieve aard. 

Pdf-bestanden:
1 Conceptbesluit zesde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
2 Bijlage 1 Wijzigingen zesde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
3 Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief zesde herziening
4 Bijlage 1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik
5 Bijlage 2 Verkaveling binnen particuliere grondeigendommen
6 Bijlage 3a Bestemmingsplankaart
7 Bijlage 3b-1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)
8 Bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10
9 Bijlage 3c Verbeelding uitwerkingsplan B1
10 Bijlage 3d-1 Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2
11 Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
12 Bijlage 4a Taxatierapport inbrengwaarden
13 Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
14 Bijlage 4c Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018
15 Bijlage 5 Resultaat Plankostenscan
16 Bijlage 6 De civiel- en cultuurtechnische kostenraming

Zienswijzen 
Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit voor zover dit betrekking heeft op structurele onderdelen. Een besluit tot herziening op niet-structurele onderdelen is uitgezonderd van de mogelijkheid om beroep in te stellen (artikel 8.5 lid 1 Awb). U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 078-7702669. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.