vastgesteld Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e, 2e en 3e herziening

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend (ex artikel 3.8, lid 3 en 6.12, lid 4) dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 1 oktober 2018 het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e, 2e en 3e herziening heeft vastgesteld

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit van de derde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 6.12, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder met ingang van 18 oktober 2018 tot en met 29 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Het bovenstaande stuk ligt met bijbehorende stukken met ingang van 18 oktober 2018 tot en met 29 november 2018 voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis. Openingstijden publieksruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: maandag t/m donderdag van 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. 
  • Het Identificatienummer (IDN) van het uitwerkingsplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost3hz-3001
    De bronbestanden zijn beschikbaar via https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/4F34E4BB-1FDE-4EF6-B21C-B9CCCDD634AA/

Pdf-bestanden:
Raadsvoorstel (5618 kB)
Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief eerste en tweede en derde  herziening (1145 kB)
bijlage 1 - Exploitatiegrenzen en ruimtegebruik (914 kB)
bijlage 2 - Eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere grondeigendommen (2048 kB)
bijlage 3a - Bestemmingsplankaart (137 kB)
bijlage 3b- 1 Verbeelding deelgebied A1 (485 kB)
bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10 (741 kB)
bijlage 3c - Verbeelding uitwerkingsplan B1 (3654 kB)
bijlage 3d - Verbeelding uitwerkingsplan C1 C2 (597 kB)
Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2 (411 kB)
bijlage 4 - taxatierapport inbrengwaarden (144 kB)
Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden (57 MB)
bijlage 5 - Resultaat plankostenscan (36 kB)
bijlage 6 Civiel- en cultuurtechnische raming 2016 (34 kB)

De geconsolideerde versie van het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel van informatieve aard.

Beroepsmogelijkheid
Beroep tegen een herzieningsbesluit is uitgesloten voor zover het betrekking heeft op niet-structurele onderdelen. Het in deze bekendmaking bedoeld vaststellingsbesluit heeft geen betrekking op structurele onderdelen.