vastgesteld Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met de 5e herziening

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend (ex artikel 3.8, lid 3 en 6.12, lid 4) dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 7 april 2020 het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met de 5e herziening heeft vastgesteld.

Terinzagelegging 
Het vaststellingsbesluit van de vijfde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 6.12, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder met ingang van 23 april 2020 tot en met 3 juni 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
    
Het bovenstaande stuk ligt met bijbehorende stukken gedurende de terinzagetermijn in de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-ido-Ambacht. LET OP! Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het gemeentehuis aangepaste openingstijden. Raadpleeg de website www.h-i-ambacht.nl voor de actuele openingstijden.

Pdf-bestanden:

1. Raadsvoorstel Vijfde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
2. Bijlage 1 Wijzigingen vijfde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
3. Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief vijfde herziening
4. Bijlage 1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik
5. Bijlage 2 Verkaveling binnen particuliere grondeigendommen
6. Bijlage 3a Bestemmingsplankaart
7. Bijlage 3b-1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)
8. Bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10
9. Bijlage 3c Verbeelding uitwerkingsplan B1
10. Bijlage 3d-1 Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2
11. Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
12. Bijlage 4a Taxatierapport inbrengwaarden
13. Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
14. Bijlage 4c Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018
15. Bijlage 5 Resultaat Plankostenscan
16. Bijlage 6 Civiel- en cultuurtechnische kostenraming 2020

De geconsolideerde versie van het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel van informatieve aard. 

Beroepsmogelijkheid 
Beroep tegen een herzieningsbesluit is uitgesloten voor zover het betrekking heeft op niet-structurele onderdelen. Het in deze bekendmaking bedoeld vaststellingsbesluit heeft geen betrekking op structurele onderdelen.