Ontwerp achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat met ingang van donderdag 8 december 2022 tot en met woensdag 18 januari 2023 het ontwerpbesluit tot vaststelling van de achtste herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost ter inzage ligt.

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de achtste herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht op de volgende wijzen ter inzage gelegd. U kunt het besluit op de volgende locaties inzien en raadplegen:

  • In de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1. Openingstijden: maandag en woensdag van 14.00 tot 19.30 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur;
  • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identificatienummer (IDN) van het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost8hz-2001.

pdf-bestanden
1 Ontwerpbesluit achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
2 Bijlage 1 Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
3 Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief achste herziening
4 Bijlage 1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik
5 Bijlage 2 Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere eigendommen
6 Bijlage 3a Bestemmingsplankaart
7 Bijlage 3b-1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)
8 Bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10
9 Bijlage 3c Verbeelding uitwerkingsplan B1
10 Bijlage 3d-1 Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2
11 Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
12 Bijlage 3d-3 Verbeelding Herziening De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2
13 Bijlage 3d-4 Verbeelding uitwerkings- en wijzigingsplan waterwoningen
14 Bijlage Verbeelding uitwerkingsplan A2
15 Bijlage Verbeelding uitwerkingssplan B2
16 Bijlage 4a Taxatierapport inbrengwaarden
17 Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
18 Bijlage 4c Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018
19 Bijlage 5 Resultaat plankostenscan
20 Bijlage 6 Civiel- en cultuurtechnische kostenraming 2022

De toelichting op het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel van informatieve aard. 

Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit voor zover dit betrekking heeft op structurele onderdelen. Een besluit tot herziening op niet-structurele onderdelen is uitgezonderd van de mogelijkheid om beroep in te stellen (artikel 8.5 lid 1 Awb). U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, datum, handtekening en motivering, te richten aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 078-7702669. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.