Ontwerpbestemmingsplan Margrietstraat e.o. en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Margrietstraat e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan 'Margrietstraat e.o.' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp49Margrietstreo-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Margrietstraat e.o." is een partiele herziening van het bestemmingsplan Centrum en maakt de bouw van 115 sociale huurwoningen mogelijk langs (gedeelten van) de Margrietstraat, Willem de Zwijgerstraat en Marijkestraat. De 85 woningen die momenteel in het plangebied gelegen zijn, zullen worden gesloopt.

Stukken ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Van 2 juni tot en met 13 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Margrietstraat e.o.", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp49Margrietstreo-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestanden
Regels
bijlage bij regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten
Verbeelding

Toelichting 
bijlage bij toelichting 1 - akoestisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 2 - verkennend (asbest)bodemonderzoek 
bijlage bij toelichting 3 - quickscan flora en fauna 
bijlage bij toelichting 4 - AERIUS-berekening 
bijlage bij toelichting 5 - nader ecologisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 6 - archeologisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 7 - notitie watercompensatie 
bijlage bij toelichting 8 - notitie klimaatadaptieve maatregelen 
bijlage bij toelichting 9 - onderzoek verkeer en parkeren 

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Margrietstraat e.o.'. Een zienswijze moet schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt tot uiterlijk 29 juni 2022 een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.
 

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage

Van 2 juni tot en met 13 juli ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor 'Margrietstraat e.o.' ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestand
Ontwerpbesluit HGW

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 13 juli schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 29 juni een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.