Ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 84

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 84' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84" is een partiele herziening van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost en maakt de bouw van 16 patiowoningen en één vrijstaande woning mogelijk. Het plangebied is gelegen langs de Jacobuslaan en Vrouwgelenweg, ter hoogte van Vrouwgelenweg 84.

Stukken ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Van 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 84' inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-2001
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestanden
Toelichting ontwerp Vrouwgelenweg 84
Regels ontwerp Vrouwgelenweg 84
Verbeelding ontwerp Vrouwgelenweg 84

Bijlage 1 Notitie stikstofdepositie bouwfase Vrouwgelenweg 84
Bijlage 1a AERIUS_bijlage_Bouwfase
Bijlage 2 Notitie stikstofdepositie Vrouwgelenweg 84
Bijlage 2a AERIUS_bijlage_Gebruiksfase
Bijlage 3 Quickscan Wet nb Vrouwgelenweg 84
Bijlage 4 Rapportage archeologie Vrouwgelenweg 84
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vrouwgelenweg 84 HIA incl. bijlagen
Bijlage 6 Bodem definitief rapport inclusief bijlagen
Bijlage 7 Rapportage Externe veiligheid
Bijlage 8 Nota van inspraak en vooroverleg
 

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 84'. Een zienswijze moet schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tot uiterlijk 25 januari 2023 een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw N. van der Steen via nc.van.der.steen@h-i-ambacht of via telefoonnummer 14078.
 

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.
 

Stukken hogere grenswaarde ter inzage

Van 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor 'Vrouwgelenweg 84' ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf bestand
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 8 februari 2023 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u uiterlijk 25 januari een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw N. van der Steen via nc.van.der.steen@h-i-ambacht of via telefoonnummer 14078.