Ontwerpbestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden" en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde "Waterlandgoed De Noorden"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorden-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden

Een aanvraag is ingediend voor de ontwikkeling van een waterlandgoed met tien woningen. Het geldende bestemmingsplan waterlandgoed De Noorden maakt een ontwikkeling als deze niet mogelijk en een wijziging van het bestemmingsplan is nodig.     

Stukken ter inzage

Van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorden-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf bestanden
Ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
Bijlage 1 Aanmeldingsnotitie 
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage 3 Waterparagraaf Waterlandgoed De Noorden
Bijlage 4 Oplegnotitie bodemkwaliteit
Bijlage 5 Actualiserend bodem onderzoek
Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek Achterambachtseweg 47
Bijlage 7 Bureauonderzoek Archeologie
Bijlage 8 Uitgangspunten stikstofdepositieberekening
Bijlage 9 Aerius-calculatie, De Noorden gebruiksfase
Bijlage 10 Quickscan Natuurwetgeving De Noorden
Bijlage 11 Beeldkwaliteitsplan
Bijlage 12 Verslag informatiebijeenkomst bestemmingsplan
Bijlage 13 Presentatie informatiebijeenkomst bestemmingsplan

Regels
Verbeelding


Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden". Een zienswijze moet uiterlijk 13 juli 2022 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 29 juni 2022 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of op telefoonnummer (078) - 770 2645.


Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage

Van 2 juni 2022 tot en met 13 juli ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor het Waterlandgoed De Noorden ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is 
tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf bestand
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 13 juli 2022 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 29 juni 2022 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.