Bouwplannen

Een bouwplan is een plan dat we 6 weken ter inzage leggen omdat er wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

 • Bouwplannen ter inzage

 • Bouwtekeningen bouwplannen De Laantjes De Volgerlanden

  Copyright
  De bouwtekeningen die u op deze manier kunt inzien zijn auteursrechtelijk beschermd. Met uitzondering voor het eigen gebruik voor de betreffende omgevingsvergunning is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de architect (delen van) deze bouwtekeningen:

  - te vermenigvuldigen;
  - op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand;
  - openbaar te maken in enige vorm of op enigerlei wijze.

  U bent aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en vrijwaart de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

 • In te dienen stukken bij bouwaanvraag

  Indien u een aanvraag indient voor de activiteit bouwen, dient u de bij het aanvraagformulier ook bijlage's toevoegen. Onderstaande opsomming geeft u een indruk waar de bijlage's aan moeten voldoen om een juiste aanvraag in te kunnen dienen.

 • Vergunde bouwplannen

  Hier vindt u een deel van de door de gemeente vergunde bouwplannen.

 • Vooroverleg bouwplan