Bouwplannen ter inzage

 • Bouwen garage De Noorden 1 definitief besluit

  Definitief besluit te bouwen garage De Noorden 1 Hendrik-Ido-Ambacht familie Vat

 • Dorpsstraat 62 ontwerpbesluit hogere waarde geluid woningen gebouw De Landbouw

  Ontwerpbesluit hogere waarde geluid voor de te bouwen woningen in gebouw De Landbouw te Hendrik-Ido-Ambacht

 • Energieweg 1 woning met loods, stal en mestplaat

  Definitief besluit met bijlagen

 • Museum HIA (de Brommert)

  Definitieve beschikking

 • Nieuwbouw bedrijfsloods Van Erp Veerweg 65 te Hendrik-Ido-Ambacht

  bekendmaking definitieve beschikking

 • Ontwerpbeschikking bouwen woning op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht

  Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Vrouwgelenweg 119

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
  - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

  Voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

  Stukken inzien
  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 maart 2021
  6 weken ter inzage.

  U kunt de stukken inzien op:
  - www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatie nummer is : NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-2001
  - Op de gemeentelijke website
  www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen
  - Ook liggen de stukken in de informatieruimte van het gemeentehuis.

  Zienswijze indienen
  In de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht ovv zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart een afspraak maken met de behandelend ambtenaar mevrouw Van Boxel, via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl

 • Ontwerpbeschikking Omgevingsrecht

  Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Vrouwgelenweg 2

 • Villa Ambacht Jan Wissenslaan 9

  Plan ter inzage

 • Vrouwgelenweg 2, 2A, 2B en 2C het bouwen van 4 woningen

  Definitief besluit Vrouwgelenweg 2, 2A, 2B en 2C voor het bouwen van 4 woningen te Hendrik-Ido-Ambacht