Bouwplannen ter inzage

 • Ontwerpbeschikking bouwen woning op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht

  Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Vrouwgelenweg 119

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
  - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

  Voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

  Stukken inzien
  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 maart 2021
  6 weken ter inzage.

  U kunt de stukken inzien op:
  - www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatie nummer is : NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-2001
  - Op de gemeentelijke website
  www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen
  - Ook liggen de stukken in de informatieruimte van het gemeentehuis.

  Zienswijze indienen
  In de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht ovv zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart een afspraak maken met de behandelend ambtenaar mevrouw Van Boxel, via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl

 • Ontwerpbeschikking Rijksstraatweg 52 - Dierenpension Hendrik-Ido-Ambacht

 • Ontwerpbeschikking Wabo-procedure bouwplan De Noorden 3