bekendmaking ontwerpbeschikking Wabo-procedure

Bekendmaking ontwerpbeschikking Wabo procedure voor de nieuwbouw van een garage aan De Noorden 1


Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure bouw garage De Noorden 1


Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambachtmaken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:


- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)


Voor de bouw van een garage op het perceel De Noorden 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.


Het gevraagde bijgebouw behoort bij de toekomstige woning op het perceel De Noorden 1. Het gaat hier dan ook om een beperkte ontwikkeling die geen afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied waarvan zij onderdeel uitmaakt. Ruimtelijk gezien is er geen reden om geen medewerking te verlenen aan dit plan.


Stukken inzien

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021.


U kunt de stukken inzien op:

www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen

  • Ook liggen de stukken in de informatieruimte van het gemeentehuis.


Zienswijze indienen

In de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 10 maart 2021, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar Erwin Blanker via telefoonnummer 078-7702645 of email ehj.blanker@h-i-ambacht.nl