Ontwerpbeschikking Omgevingsrecht

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Vrouwgelenweg 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

-  Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

-  Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

-  Uitweg maken, hebben of veranderen (art. 2.2, lid 1 onder e Wabo)

Voor de bouw van vier woningen op het perceel Vrouwgelenweg 2 Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 17 september 2020 tot en met 28 oktober 2020.

U kunt de stukken inzien op:   

Zienswijze indienen

In de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze geven over het ontwerpplan.  Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 15 oktober, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar Erwin Blanker via telefoonnummer 078-7702645 of email ehj.blanker@h-i-ambacht.nl

Kennisgeving ter inzagelegging Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 2

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van vier woningen op het perceel Vrouwgelenweg 2. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage

Van 17 september tot en met 28 oktober 2020 ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor de Vrouwgelenweg 2 ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben wij het ontwerpbesluit geplaatst op de gemeentelijke website.

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 28 oktober schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 oktober een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.