Ontwerpbeschikking bouwen woning op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Vrouwgelenweg 119

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 maart 2021
6 weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatie nummer is : NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-2001
- Op de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen
- Ook liggen de stukken in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht ovv zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart een afspraak maken met de behandelend ambtenaar mevrouw Van Boxel, via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl