Grondwater overlast

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is van plan een grondwatermeetnet op te zetten om een globaal inzicht te verkrijgen in de grondwaterstand binnen de gemeente. Op een aantal locaties in het bebouwde gebied wordt al langer gemeten met behulp van peilbuizen.

Grondwaterproblemen. Particuliere eigenaren, gemeente, waterschap en provincie hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor maatregelen bij grondwaterproblematiek. De gemeente heeft een grondwaterzorgplicht en is aanspreekpunt bij grondwaterproblemen, maar de gemeente is niet verantwoordelijk, respectievelijk aansprakelijk voor de handhaving van een bepaalde grondwaterstand. De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom, zoals een lekvrije kelder. De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger en treft pas maatregelen in het openbare gebied als de aanpak door de particulier niet doelmatig is en de problemen structureel zijn. Het waterschap beheert het oppervlaktewaterpeil; en beïnvloedt dus indirect het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen.

Wat is grondwateroverlast?

We spreken over grondwateroverlast als er hinder of schade optreedt als gevolg van een te hoge grondwaterstand. De hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot natte tuinen, schimmelvorming, optrekkend vocht in de muren, rottende vloerbalken en een hoog energieverbruik. Het is van belang om vast te stellen of het bij u gaat om grondwateroverlast. Wateroverlast in, onder of rond uw woning kan namelijk ook veroorzaakt worden door een lekke waterleiding, een slecht functionerende regenpijp of aansluiting op riolering of slechte afwatering van regenwater. U vindt informatie over grondwaterproblemen op de website van Stichting RIONED ('Problemen & Oplossingen' of 'Vocht in huis'). De gemeente gaat voorzichtig om met grondwaterverlagingen wegens het verzakkingsgevaar voor gevoelige funderingen van woningen.

Wat kan ik doen tegen grondwateroverlast?

Er zijn verschillende technische oplossingen om grondwater- en vochtoverlast te voorkomen. Zo kunt u bijvoorbeeld drainage in uw tuin aanleggen, bouwtechnische maatregelen treffen om uw kelder waterdicht of vochtwerend te maken, folie op de bodem van de kruipruimte leggen of zorgen voor goede ventilatie. Het vaststellen van de oorzaken en uitvoeren van de oplossingen is veelal specialistenwerk: laat u dan ook goed adviseren!

 

Waar kan ik terecht voor vragen of klachten?

U kunt voor meldingen van grondwateroverlast terecht bij het Meldpunt op de gemeentelijke website of telefonisch via 14078. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op de publiekssite van Stichting RIONED.