Grondwateroverlast

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is van plan een grondwatermeetnet op te zetten om een globaal inzicht te verkrijgen in de grondwaterstand binnen de gemeente. Op een aantal locaties in het bebouwde gebied wordt al langer gemeten met behulp van peilbuizen.

Pandeigenaren, gemeente, waterschap en provincie hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor maatregelen bij grondwaterproblematiek. De gemeente heeft een grondwaterzorgplicht en is aanspreekpunt bij grondwaterproblemen, maar de gemeente is niet verantwoordelijken niet aansprakelijk voor handhaving van een bepaalde grondwaterstand. De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom, zoals een lekvrije kelder. De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger en treft pas maatregelen in het openbare gebied als de aanpak door de particulier niet doelmatig is en de problemen structureel zijn. Het waterschap beheert het oppervlaktewaterpeil; en beïnvloedt dus indirect het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen.

Wat is grondwateroverlast?

Als een hoge grondwaterstand grote hinder, overlast of schade veroorzaakt, spreken we van grondwateroverlast. Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot te natte tuinen, schimmelvorming, optrekkend vocht in muren, rottende vloerbalken en een hoog energieverbruik. Heeft u zulke of soortgelijke problemen, dan is het belangrijk om te onderzoeken of die echt veroorzaakt worden door grondwater, of door een andere oorzaak.

Wateroverlast in, onder of rond uw woning kan ook veroorzaakt worden door een lekke waterleiding, een verstopte of kapotte regenafvoer of aansluiting op riolering.

U vindt informatie over grondwaterproblemen op de website van Stichting RIONED. We gaan als gemeente voorzichtig om met grondwaterverlagingen wegens het verzakkingsgevaar voor gevoelige funderingen van woningen.

Wat kan ik doen tegen grondwateroverlast?

Er zijn verschillende technische oplossingen om grondwater- en vochtoverlast te voorkomen. Zo kunt u bijvoorbeeld drainage in uw tuin aanleggen, bouwtechnische maatregelen treffen om uw kelder waterdicht of vochtwerend te maken, folie op de bodem van de kruipruimte leggen of zorgen voor goede ventilatie. Het vaststellen van de oorzaken en uitvoeren van de oplossingen is veelal specialistenwerk: laat u dan ook goed adviseren!

Waar kan ik terecht als ik vragen of klachten heb?

U kunt problemen in de grondwaterstand melden via www.fixi.nl. Algemene informatie vindt u op www.rioolnet.nl. de website van Stichting RIONED.