Wel of geen omgevingsvergunning?

Aan het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunningen gebundeld

In de omgevingsvergunning is een aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, de kapvergunning en de milieuvergunning, samengebundeld. In totaal zijn 26 toestemmingen samengevoegd. Op die manier kunnen verschillende activiteiten in één vergunning gevat worden.

Aan het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Blijkt uit de check dat u een vergunning nodig heeft, dan kunt u die direct na de check online aanvragen.Ook kunt u het aanvraagformulier printen en de aanvraag zo op papier stellen. Als u digitaal een aanvraag wilt indienen, moet u er rekening mee houden dat u moet inloggen met uw Digid code. Voor bedrijven geldt dat zij moeten inloggen met E-herkenning.

Informatie over Digid
informatie over e-herkenning

In het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Papieren formulier downloaden

Als u niet via het internet een aanvraag tot omgevingsvergunning wilt indienen, maar via de papieren versie, dient u een formulier te downloaden. Dat kan via deze link: www.omgevingsloket.nl

Na het openen van deze site dient u door te klikken op de volgende pagina en ziet u rechts onder in de pagina een nieuwe link staan: "papieren versie samenstellen". Volgt u de aanwijzing op deze site en uiteindelijk kunt u een zogenaamde pdf samenstellen, welke u kunt uitprinten en invullen. Dit formulier, inclusief alle bijlage's, kunt u dan versturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 34
3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht

Of u kunt hem langs brengen op het adres:

Weteringsingel 1
3342AB  Hendrik-Ido-Ambacht

Vergunningvrij of niet?

Hieronder volgt een stappenplan om te controleren of iets vergunningvrij is. Dit is een landelijke regeling, dus dit geldt niet uitsluitend voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Allereerst dient u een plan te hebben. Het klinkt misschien gek deze zin, maar anders kunt u niet controleren of uw plan vergunningvrij is. Bijvoorbeeld de vraag: "Hoe groot mag mijn schuur zijn, die ik wil bouwen..." wordt niet opgelost met het uitvoeren van deze check.
U heeft dus een bouwplan als voorbeeld; een schuur van een bouwmarkt of een garage aan uw woning. Belangrijkste is dat afmetingen bekend zijn en u weet waar het bouwwerk op uw terrein dient te komen.
De volgende stap is; ga met deze gegevens in uw hoofd of op papier naar de site: www.omgevingsloket.nl

Daar kunt u de vergunningcheck doen.

U begint met uw postcode en huisnummer in te voeren van het adres waar u wilt gaan bouwen. Mocht het adres (nog) niet te vinden zijn, klikt u onze gemeente aan op het zinnetje wat naast de invulvelden staat en kies daar uw gemeente uit waar u wilt gaan bouwen.

Doe de check.

Uiteindelijk heeft u na alle vragen beantwoord te hebben een conclusie gekregen van deze site.

Nu krijgt u één of meerdere activiteiten te zien. Als de conclusie voor deze activiteiten "vergunningvrij" is, kunt u gaan bouwen. We wijzen u erop dat als u de verkeerde antwoorden heeft ingevuld, dat de uitkomst niet altijd de goede hoeft te zijn.

Ook wijzen wij u erop dat vergunningvrij bouwen toch aan regels is gebonden. Met name de technische bouwregels (deze staan in het Bouwbesluit) zijn altijd van kracht als u zich aan de bouwregels houdt, voor wat betreft sterkte, isolatie, ventilatie enz. De gemeente is over het algemeen "het bevoegd gezag" om iets van bouwconstructies te vinden, als het niet goed blijkt te zijn.

Verder wensen wij u veel succes met het bouwen en gebruik van u vergunningvrij bouwwerk.

p.s. U hoeft geen melding te doen om een vergunningvrij bouwwerk te gaan bouwen.

Omgevingsvergunning controle


Als uw bouwplan niet vergunningsvrij blijkt te zijn is het dus vergunningsplichtig. Misschien een open deur, maar zo werkt het.
Hieronder leggen we uit hoe u kunt controleren of u een vergunning kunt krijgen voor het bouwwerk wat u wilt bouwen.
Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen is één ding. Maar we kunnen uw vergunningsaanvraag ook weigeren. Het indienen van een aanvraag betekent dus niet automatisch dat u een vergunning daadwerkelijk krijgt.

Wij attenderen u erop dat alleen het indienen van een aanvraag bij ons geld kost. Ook al gebeurt er niets mee, dan bent u al geld verschuldigd. Dit kunt u nalezen in onze legesverordening.

Om teleurstellingen te voorkomen, kunt al zelf wat "huiswerk" doen om te kijken of uw aanvraag vergund kan gaan worden. Hieronder volgt de uitleg over hoe u dat kunt doen.

Het bestemmingsplan regelt wat er gebouwd mag worden. Dit zogenaamde bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Nagenoeg heel de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een geldend bestemmingsplan. Voor ieder perceel is er voorgeschreven wat er gebouwd mag worden en hoe het terrein of perceel gebruikt mag worden.
Het bestemmingsplan is opgebouwd met een kaart en geschreven regels.

Op de kaart (ook wel verbeelding genoemd) staan alle percelen. U dient het perceel op te zoeken waar u het bouwwerk wilt bouwen. Op dit perceel staat nagenoeg altijd het hoofdgebouw getekend. Zo kunt u bepalen waar uw bouwwerk gesitueerd wordt.

Op die plek heeft het perceel een bestemming, bijvoorbeeld "Wonen". Nu dient u in de voorschriften (de geschreven regels) het betreffende artikel erbij te zoeken. Bij het artikel (in dit geval "Wonen") staat genoemd wat er gebouwd mag worden. Als u vanaf het begin van het artikel begint te lezen, komt u bij het voor u betreffende onderdeel. Leest u dat door en vergelijk de regels met uw bouwplan.
Als uw bouwplan voldoet aan alle van toepassing zijnde regels, verlenen we in principe medewerking aan uw bouwplan. Er zijn nog andere eisen, waaraan uw bouwplan moet voldoen, zoals technische eisen en welstand (schoonheid), maar u weet in ieder geval of het "ruimtelijk gezien" is toegestaan.

Dit was het principe van een bestemmingsplan check. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u deze informatie digitaal verkrijgen. Op deze site staan alle bestemmingsplannen die Nederland rijk is.

Uitleg vergunningcheck

Gebleken is dat sommige mensen moeite hebben om de vergunningcheck van www.omgevingsloket.nl te doen. Hierbij enige uitleg over de begrippen.

Bijbehorend bouwwerk

de definitie luidt als volgt: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

Met andere woorden: een aanbouw, bijgebouw, schuur, garage en stal zijn bijbehorende bouwwerken. Voorwaarde is wel dat ze op hetzelfde perceel staan als het hoofdgebouw.

achtererfgebied:

definitie: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

Een zijtuin die langs de openbare weg ligt is (meestal) géén achtererfgebied. Vaak loopt uw zijtuin ook door of gaat over in uw achtertuin. Het deel van deze tuin, welke voor het (verlengde) van uw zijgevel steekt, is ook géén achtererf gebied. Uw voortuin ook (meestal) niet. Zie hier een voorbeeld: R

Afbeelding

Redelijke eisen van welstand:

Soms komt u deze opmerking tegen: tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent geen welstandsvrije gebieden. Dus daarom is deze opmerking van de conclusie in onze gemeente nooit van toepassing.

voorgevel

Wat is nu uw voorgevel?

Over het algemeen is uw voorgevel de gevel die (nagenoeg) evenwijdig aan de openbare weg is gesitueerd. Daarin hoeft niet perse uw voordeur te zitten.

Als er meerdere wegen aan uw woning grenzen, bijvoorbeeld bij een hoekwoning, dan is uw voorgevel (over het algemeen) de gevel aan de weg waar uw adres is bepaalt. De andere gevel is dan de zijgevel.

Bebouwingsgebied

Het bebouwingsgebied bestaat uit de oppervlakte van het achtererfgebied + de oppervlakte van de huidige omvang van de woning - de oppervlakte van de oorspronkelijke woning. Om de oppervlakte van het bebouwingsgebied te berekenen doorloopt u de volgende stappen:

  1. U berekent de oppervlakte van het actuele achtererfgebied. Hoe u het achtererfgebied bepaalt, is al eerder aangegeven.
  2. U berekent de oppervlakte van de woning in de huidige omvang, dus inclusief alle oorspronkelijke en later gerealiseerde uitbouwen.
  3. U berekent de oppervlakte van de oorspronkelijke woning. De oorspronkelijke woning is de woning zoals deze is opgeleverd op basis van de voor de eerste vergunning die voor de bouw van de woning is verleend. In een later stadium aangebouwde uitbreidingen van de woning behoren niet tot de oorspronkelijke woning. Ook oorspronkelijk gebouwde aanbouwen als een garage of berging horen niet tot de oorspronkelijke woning.
  4. U telt de uitkomsten van stap 1 en stap 2 bij elkaar op en trekt daar de oppervlakte van stap 3 van af. Het resultaat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied.
Nieuwbouw woning en vergunningsvrij bouwen

Als u een nieuwbouw woning wilt bouwen, mag u gelijktijdig een vergunningsvrij bouwwerk meebouwen. Voorwaarde is wel dat er een zogenaamd "hoofdgebouw" wordt gecreëerd. Het hoofdgebouw is nooit vergunningsvrij.
In de regelgeving spreken we vaak over oorspronkelijk hoofdgebouw. Dit betekent dat er een (hoofd)gebouw moet staan, alvorens u vergunningsvrij kunt uit- of bijbouwen. Jurisprudentie heeft ons echter geleerd dat u deze bouwstroom in één keer mag realiseren. U dient natuurlijk wel aan alle voorwaarden van het Bouwbesluit (technische voorwaarden) én alle voorwaarden van het vergunningsvrij bouwen te voldoen.