Toekomstbestendig bedrijventerrein De Sandeling

Tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst voor ondernemers van bedrijventerrein De Sandeling zijn de eerste stappen gezet richting verduurzaming.

Samenwerken vormde de rode draad van deze avond waar tientallen ondernemers, de gemeente, key-note speakers en de Vereniging Ambachtse Ondernemers aanwezig waren. We kijken terug op een geslaagde avond met als resultaat de oprichting van een energie-coöperatie voor ondernemers van De Sandeling en een werkgroep met de gemeente en diverse ondernemers om gezamenlijke doelstellingen te bepalen met een concreet stappenplan voor de toekomst.  

Voorzitter Ralph Lalfeur benadrukte het nogmaals: “De noodzaak tot verduurzaming is dringender dan ooit, en als ondernemers en gemeente is samenwerking essentieel om dit doel te bereiken”. Voor degenen die de recente informatieavond op 17 juni hebben gemist, delen we de belangrijkste uitkomsten voor verduurzaming. Want één ding is duidelijk: vooruitschuiven is geen optie meer voor een gezonde bedrijfsvoering in de toekomst. 

Noodzaak van verduurzaming
De klimaatverandering en nieuwe regelgeving dwingen ons om duurzame keuzes te maken. Bedrijven die nu investeren in verduurzaming profiteren van lagere energiekosten, een beter imago, verhoogde vastgoedwaarde en een sterke concurrentiepositie. Het verduurzamen van bedrijventerrein De Sandeling heeft betrekking op onder meer de panden, omgeving, bedrijfsprocessen, enz. Maar hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? En hoe kun je dit zo efficiënt en effectief mogelijk aanpakken? Hierover wil de gemeente actief het gesprek aangaan met de ondernemers. Tijdens de informatieavond is daartoe een werkgroep opgericht met zes ondernemers en de gemeente die zich gaan buigen over de planvorming en uitvoering.

Omgevingsscan
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) gevraagd om een omgevingsscan te maken van gebied De Sandeling als vertrekpunt voor de planvorming. Adviseur Patricia Kramers vertelde in heldere bewoording waar je aan moet denken om een omgeving toekomstbestendig te maken. “Er komt veel op bedrijven af met de huidige wet- en regelgeving. Waar liggen de kansen om samen te werken, welke thema’s zijn belangrijk en wat zijn de quick-wins die met minimale inspanning maximaal resultaat opleveren? Hittestress, wateroverlast, energietransitie, bodemenergie, circulaire energie kwamen alle aan bod met concrete voorbeelden voor een verbetering van het bedrijventerrein. Van kleine stappen die voor elke ondernemer haalbaar zijn tot gezamenlijke inspanningen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Wist je bijvoorbeeld dat door het aanleggen van een groenplantsoen/voortuintje bij het pand waar bestrating wordt vervangen door groen al meer regen opgevangen kan worden, hittestress wordt verminderd, de uitstraling van het bedrijventerrein verbetert en het van invloed is op het werkplezier van werknemers? De gehele omgevingsscan is beschikbaar voor ondernemers van De Sandeling.

Green deal Rabobank
Martine de Jong vertelde namens de Rabobank hoe de Green Deal helpt bij de aanpak van de noodzakelijke verduurzaming. “Wat kunnen ondernemers nu al doen? En hoe gaan we het doen?” Duidelijk is wel: vooral met elkaar en niet los van elkaar. De Green deal van de Rabobank is gericht op een collectieve aanpak van ondernemers, gemeente, OZHZ en de Rabobank waarbij afspraken worden gemaakt om binnen een tijdsbestek van enkele jaren te voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk aan een minimaal energielabel C, de energiebesparingsplicht en terugverdientijd van 5 jaar, inzicht in je duurzaamheidsmaatregelen, etc. “Goed omgaan met energie levert simpelweg meer waarde op. Voor het pand, het bedrijfsresultaat en de omgeving.” Met de Green Deal stelt de Rabobank diverse tools, middelen, netwerk en kennis beschikbaar voor een termijnvisie, roadmap, implementatie en realisatie op korte en lange termijn om verduurzaming te realiseren. Met de Green Deal zijn in de Drechtsteden inmiddels meerdere energie-coöperaties opgericht en in wording. Welke stappen noodzakelijk zijn voor De Sandeling zal in overleg met de gevestigde ondernemers en de gemeente worden bepaald. 

Energiecoöperatie in oprichting
Gert de Jong, als ondernemer gevestigd in De Sandeling, sprak namens de Verenging Ambachtse Ondernemers over het belang van coöperaties. “In de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden, waarin alle ondernemingsverenigingen van de Drechtsteden zijn vertegenwoordigd, buigen wij ons al langer over vraagstukken met betrekking tot duurzaam ondernemen. Het gaat ons allemaal aan,” aldus Gert die vanuit zijn ervaring bekend is met diverse coöperaties die zijn ontstaan, waarvan de Antoniapolder een recent voorbeeld is. Ook hierin is samenwerking met de gemeente, Stedin, OZHZ en ondernemers een noodzaak. Hoe kun je handig omgaan met energie, rekening houdend met netcongestie? Hoe kun je energie opslaan om vollopen van het net te voorkomen en onderling energie uitwisselen? En hoe betrek je ondernemers hierbij? “Samenwerking en commitment is de basis om stappen te zetten. Maar hoe begin je dan? Er komt als ondernemer veel op je af. Zonnepanelen, warmtepomp, groene daken, elektrische wagens. Het elektriciteitsnetwerk is beperkt. Hoe ga je om met deze problemen en knelpunten? Ga het gesprek met je buurman aan,” bepleit Gert. “Deel je problemen en leg vragen neer, vindt elkaar via de diverse communicatiemiddelen. Ga als georganiseerde club het gesprek aan met de gemeente en bundel onze krachten. Begin klein en zet de eerste stappen. Breng je verbruik in kaart en ga aan de slag voor de komende vijf jaar.” Na zijn verzoek aan de gemeente om vooral zoveel mogelijk doelen te visualiseren, volgde zijn oproep om een energie-coöperatie op te richten voor De Sandelingen. Hieraan werd direct gehoor gegeven door vijf ondernemers. Uiteraard is het de bedoeling dat zo veel mogelijk ondernemers zich hierbij aansluiten. Binnenkort wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. 

‘Samenwerken kost minder energie en levert meer energie op’ 
Wethouder Economie Leo Platschorre benadrukte nogmaals het belang van samenwerken met zijn oproep om de handen ineen te slaan. “Wij staan hier voor jullie. Er is ruimte voor een kritische noot en een goed gesprek voor een duurzame toekomst van het bedrijventerrein. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en de gemeente. Wij gaan jullie hierin ondersteunen.” 

Werkgroep 
Tot slot pleitte voorzitter Ralph Lalfeur namens de gemeente om met een werkgroep de verdere planvorming uit te werken. Maar liefst zes ondernemers nemen plaats in de werkgroep en daarmee het voortouw voor verduurzaming van De Sandeling. De noodzaak voor een gezamenlijke aanpak en voorkomen van verder uitstel was na de informatieve kennismiddag voor alle aanwezigen duidelijk. Na een interactieve vragenronde werd de geslaagde middag afgesloten met een netwerkborrel bij gastheer Lucrasoft. 

Informatie
Verduurzaming van bedrijventerrein De Sandeling is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar biedt ook talloze voordelen voor de gevestigde bedrijven. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze beweging en samen te werken aan een groene, duurzame toekomst. Alle informatie die 17 juni is verstrekt, wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Ben je niet aanwezig geweest, maar wil je wel meedenken? Geef dit dan door aan Riny Verhoef, via mj.verhoef@h-i-ambacht.nl of 06-40003534.