Wet Openbaarheid Bestuur

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.
Wilt u meer weten over de Wet openbaarheid van bestuur? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft over dit onderwerp een dossier op haar website.