Burgerinitiatief

Uw onderwerp, idee of voorstel bespreken in de gemeenteraad? Dat kan via het burgerinitiatief!

Het burgerinitiatief is úw kans om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Loopt u vandaag ergens tegenaan en wilt u dit veranderen of vernieuwen? Dat kan via het burgerinitiatief van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Wanneer u een goed idee hebt om iets aan te pakken, dan kunt u dit als burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad. U hoeft zich hiervoor niet aan te sluiten bij een politieke partij/groepering of gekozen te worden in de gemeenteraad.

Wanneer uw initiatief voldoet aan een aantal voorwaarden moet de gemeenteraad het voorstel behandelen en er een uitspraak over doen. Zo is het in sommige gevallen mogelijk dat uw idee voor meer groen, een nieuw festival of een betere veiligheidsmaatregel ook echt wordt uitgevoerd.

Wat is het?

Vindt u dat zaken in uw woonomgeving of in de gemeente beter geregeld moeten worden of heeft u daar bepaalde ideeën over? En zijn 50 medebewoners het met u eens? Dan kunt u gebruik maken van de Verordening Burger-initiatieven, die er voor zorgt dat de politiek zich daadwerkelijk over uw probleem of voorstel gaat buigen. De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelde op 6 februari 2006 de Verordening Burgerinitiatieven vast. U kunt op basis van deze Verordening onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen.

Welke onderwerpen en wat zijn de voorwaarden?

Algemeen doel
Met het burgerinitiatief moet niet te lichtvaardig worden omgegaan. Uw onderwerp/idee moet een algemeen doel dienen en niet een persoonlijk belang. Heeft u een idee voor uw woning en hebt u of een zeer klein aantal personen profijt van uitvoering van dat idee, dan is het burgerinitiatief niet het juiste middel.

50 inwoners
Een onderwerp voor het burgerinitiatief kan alleen worden ingediend als het mede-ondertekend is door 50 inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

25 mensen uit de straat
Wanneer het voorstel betrekking heeft op een bepaalde straat, moet het door ten minste 25 bewoners of tenminste de helft van de bewoners van de betreffende straat zijn ondersteund. Zaken zoals verkeersoverlast, gevaar opleverende omstandigheden, onderhoudstoestand of het ontbreken van bepaalde voorzieningen zijn daarom zeer geschikt om als burgerinitiatief te worden ingediend. Maar het kan ook gaan om onderwerpen die breed in de gemeente aan de orde zijn.

Minimaal 16 jaar oud
De indiener van een aanvraag burgerinitiatief en de mede-ondertekenaars moeten minimaal 16 jaar oud te zijn. Zo kan ook de jeugd van Hendrik-Ido-Ambacht gebruik maken van het burgerinitiatief. Een aantal onderwerpen zijn uitgesloten van burgerinitiatief:

 • bevoegdheid van de raad
  Omdat het onderwerp bij de gemeenteraad wordt ingediend, moet dat onderwerp wel tot de bevoegdheid van de raad behoren. Vanzelfsprekend kunt u hierover altijd navraag doen bij de gemeente.
 • geen klacht of bezwaar
  Het burgerinitiatief is niet bedoeld om bezwaar in te dienen tegen een genomen besluit of om een klacht in te dienen over een gedraging van het gemeente-bestuur. Hiervoor hebt u andere wegen.
 • geen ‘oude’ raadszaken
  Het is evenmin de bedoeling dat zaken die recent nog in de raad aan de orde zijn geweest opnieuw onderwerp van bespreking worden.
 • geen gemeentelijk beleid
  Een vraag over gemeentelijk beleid kan ook geen onderwerp van burgerinitiatief zijn. Voor dit soort vragen staan andere wegen open, zoals het spreekuur van een wethouder of burgemeester en het spreekrecht in een commissievergadering of de raadsvergadering.
 • niet het benoemen of functioneren van personen
  Ten slotte kan ook over het benoemen en het functioneren van personen geen burgerinitiatiefvoorstel worden ingediend.
Hoe werkt het?

Als u een burgerinitiatief wilt indienen, dan kunt u dat doen in de vorm van het noemen en kort toelichten van het onderwerp, maar het mag ook in de vorm van een uitgewerkt voorstel.

Modelformulier
U bent verplicht gebruik te maken van de door de gemeente te verstrekken modelformulieren.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Naast de handtekening moet iedere mede-ondertekenaar op de formulieren ook zijn naam en voornamen, het adres en de geboortedatum vermelden. Deze gegevens zijn nodig om bij Burgerzaken te controleren of de indiener en de mede-ondertekenaars daadwerkelijk woonachtig zijn in Hendrik-Ido-Ambacht en niet jonger zijn dan 16 jaar.