Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten winkelcentrum De Schoof

winkelcentrum De Schoof

Op deze pagina vindt u informatie over het project Centrumgebied.

Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectsecretaris Cora Nederlof

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil hoofdwinkelcentrum De Schoof versterken. Dit is belangrijk om ook in de toekomst een goed winkelaanbod te houden.

algemeen

In 2009 heeft de gemeente in de structuurvisie 'Waar de Waal stroomt' benoemd hoe de zogenaamde 'verzorgingsstructuur' binnen de gemeente er uit moet zien. Oftewel, welke (duurzame) voorzieningen willen we en welke locaties zijn daarvoor het meest geschikt.  

 

Ook willen we kansen benutten om het winkelaanbod te versterken. Het uitgangspunt is optimale verzorging van de consument: vooral de eigen inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij is gezocht naar een balans tussen de verschillende winkelgebieden in Ambacht. De positie van De Schoof als hoofdwinkelcentrum van de gemeente én de versterking ervan, zijn centraal komen te staan.

 

De laatste jaren is, onder invloed van onder andere de economische crisis en gewijzigd consumentengedrag, het 'winkellandschap' behoorlijk veranderd. Toch blijft de ambitie behouden om De Schoof als hoofdwinkelcentrum te positioneren en te versterken . Wat wel is veranderd, is de manier waarop de gemeente die ambitie wil waarmaken.

 

De plannen voor De Schoof zijn bijvoorbeeld minder groots dan eerst was bedacht. Maar een versterking van De Schoof blijft wel noodzakelijk. Een gemeente als Hendrik-Ido-Ambacht verdient immers een volwaardig winkelcentrum voor haar inwoners. Dat betekent aanpassing van het bestaande winkelcentrum en  een uitbreiding aan de kant van het voormalig gebouw van ABN AMRO. Zonder die ingrepen zal De Schoof zich niet verder kunnen ontwikkelen en verliest dan haar functie als hoofdwinkelcentrum.  recente ontwikkelingen (2018)

De noodzaak om iets te doen in De Schoof is er nog steeds.
Dit jaar start de opstelling van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie waarin een beeld zal worden gegeven van de toekomstige ontwikkelingen van de diverse winkelcentra in onze gemeente.
Ook wordt begonnen met het ontwikkelen van een nieuw project voor de locatie van de oude Margrietschool waar nu een fietsenhandel is gevestigd.
Verder wordt een begin gemaakt met een gebiedsvisie voor de grond aan de Graaf Willemlaan tegenover de Schoof. In die gebiedsvisie wordt ook het kleine parkeerterrein vóór de apotheek en de makelaar meegenomen. Ook een mogelijke herinrichting van de Graaf Willemlaan (tussen de kruising met de Van Godewijckstraat en de kruising met de Tesselschadestraat) zal in deze visie aandacht krijgen, zonder dat er sprake zal zijn van een knip in de wegverbinding.archief

Verleden

Al vanaf 2008 spreken we over het 'upgraden' van winkelcentrum De Schoof, zodat het past bij onze groeiende gemeente. De gemeenteraad nam hierover sinds die tijd verschillende besluiten. Bijvoorbeeld over de structuurvisie in 2009 waarin de grote ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar staan en over de detailhandelsstructuurvisie in 2014 waar specifieker de plannen voor winkelcentrum De Schoof in staan. Deze visies stelden we op in overleg met inwoners en ondernemers. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte op basis van de visie uit 2014 het plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden en dit voor een groot deel in te vullen door bestaande winkels uit de gemeente te verplaatsen. Een onafhankelijke adviescommissie van de provincie gaf in mei van dit jaar een positief advies over de haalbaarheid van dit plan. Om dit plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er wordt nieuwe winkelruimte bijgebouwd en daarom zou de  locatie aan de westzijde van de Graaf Willemlaan een winkelbestemming moeten krijgen. We startten hiervoor een bestemmingsplanprocedure.

 

Heden

De eerste fase van een bestemmingsplanprocedure is dat we het voorontwerp van het bestemmingsplan open stellen voor reacties. Voor de Schoof lag het voorontwerp tot en met 12 juli ter inzage. Tot die tijd konden alle inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden hun reactie geven op het bestemmingsplan. In totaal zijn er 776 reacties bij ons binnengekomen, waarvan ruim 600 identieke. Inhoudelijk richten de inspraakreacties zich voornamelijk tegen het nut en de noodzaak van het bijbouwen van 5.500 m2 winkelruimte en tegen de 'knip' in de Graaf Willemlaan. Dit is verrassend omdat deze ook al vermeld werden in de detailhandelsstructuurvisie van 2014. Die werd destijds door de gemeenteraad unaniem vastgesteld en ook winkeliers hebben zich nooit eerder negatief geuit over de plannen. Slechts 4 bewoners uitten in 2014 hun kritiek op de detailhandelsstructuurvisie door het geven van een inspraakreactie.


voorontwerpbestemmingsplan

Op basis van de marktconsultatie en de daaruit voortvloeiende intentieovereenkomst is door vastgoedontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein een plan ontwikkeld om het winkelcentrum De Schoof te optimaliseren. Hierbij wordt De Schoof aan de zuidwestzijde uitgebreid met circa 5.500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en met een parkeerterrein op maaiveldniveau. Een groot deel van de uitbreiding wordt ingevuld door het verplaatsen van detailhandelsvestigingen elders uit de gemeente en deze te concentreren bij het centrumgebied. Deze uitbreiding is voorzien aan de zuidwestzijde van het bestaande winkelcentrum De Schoof op de locatie waar nu de Willem de Zwijgerschool is gevestigd en voorheen tevens de ABN Amro-bank.


De ontwikkeling van het plangebied aansluitend aan winkelcentrum De Schoof is niet passend binnen de regels van bestemmingsplan 'Centrum'. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie noodzakelijk. Met het opgestelde voorontwerpbestemmingsplan wordt de realisatie planologisch voorbereid.


stukken ter inzage

Van 1 juni tot en met 12 juli 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  1. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitaal voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001

  2. Een pdf-versie van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u hieronder

01. PDF-bestandToelichting voorontwerp bestemmingsplan De Schoof (66 MB)

02. PDF-bestandRegels (2546 kB)

03. PDF-bestandVerbeelding (143 kB)

04. PDF-bestandPublicatie (168 kB)

05. PDF-bestandStroomschema (247 kB)Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken kunt u uw inspraakreactie uiterlijk 12 juli 2017 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.


mei 2017


Steun van de provincie voor het plan om winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker te maken


Winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker maken, dat is het doel van de gemeente. Om dat te bereiken stelde de gemeente een visie op dat het winkelcentrum een verbetering nodig heeft om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte hiervoor een plan om het winkelcentrum met 5.500 m2 uit te breiden met onder andere een van de bestaande supermarkten en een ruim nieuw parkeerterrein. Zo krijgt het winkelcentrum als het ware twee gelijkwaardige 'einden' en dat is (ook) goed voor de tussenliggende winkels. Dit plan legde de gemeente voor aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland. Zij heeft vorige week een positief advies uitgebracht over dit plan.inloopbijeenkomst 27 oktober 2015
Op 27 oktober 2015 was er een informatieve inloopbijeenkomst over de bestemmingsplanprocedure en over de samenhang met de verkeersroutes rondom het winkelcentrum.


PDF-bestand20151015 uitnodiging inloopbijeenkomst 27 oktober 2015 (459 kB)

PDF-bestand20151015 stroomschema bestemmingsplan De Schoof (317 kB)

 

Voor de herinrichting van de Van Godewijckstraat gaat de gemeente een aparte bijeenkomst voor direct belanghebbenden organiseren


veelgestelde vragen

Onder dit artikel vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over de uitbreiding van De Schoof.

versie 15 oktober 2015


1. Wat staat in de intentieovereenkomst?
De intentieovereenkomst bevat uitgangspunten voor de samenwerking tussen de gemeente en Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. (hierna: Ten Brinke) voor de uitbreiding van winkelcentrum De Schoof. In de intentieovereenkomst staan uitgangspunten voor het winkelprogramma, de stedebouwkundige opzet, afspraken over het verdere proces en over de kosten. Ook staan de taken van partijen beschreven: de gemeente faciliteert en is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de grondverkoop, de vastgoedontwikkelaar neemt de bouw, verhuur, verkoop en risico van leegstand op zich. Na de intentieovereenkomst volgen overeenkomsten over de samenwerking en gronduitgifte.

2. Wie is projectontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V.?
Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. (hierna: Ten Brinke) ontwikkelt, financiert, beheert en verkoopt vastgoed in Nederland. Ten Brinke is actief in de ontwikkelings- en bouwsector. Ten Brinke beschikt over een netwerk van architecten, stedebouwkundigen, adviseurs en uitvoerende partijen die zij kunnen betrekken bij hun projecten.

3. Waarom gaat de gemeente niet in zee met een ontwikkelaar uit de buurt?
In het najaar van 2013 is een vrijblijvende marktconsultatie verricht, waarbij het planvoorstel van projectontwikkelaar Ten Brinke de hoogste score haalde op basis van stedebouw, programma en financiën.

4. De gemeente heeft eerder aangegeven zich niet met de markt te bemoeien, waarom doet de gemeente dat nu dan wel?
De gemeente bemoeit zich niet met de markt, maar gaat af op de bevindingen uit de detailhandelstructuurvisie. Deze is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (BRO). Daarin staat dat om de aantrekkingskracht van De Schoof te verbeteren versterking nodig is in de vorm van uitbreiding (en toevoeging winkels middels verplaatsing) en in de vorm van een kwaliteitsverbetering (openbare ruimte, inrichting, verblijfsklimaat en parkeren/bereikbaarheid).
De gemeente heeft hierin, zoals ook bij vraag 1 beschreven, een faciliterende taak. Ontwikkelaar Ten Brinke is met een haalbaar plan gekomen. De vastgoedontwikkelaar neemt de bouw, verhuur en verkoop van winkelruimte voor zijn rekening en ook het risico van leegstand.

over het versterken van het winkelcentrum

5. Hoe zien de uitbreiding en upgrading eruit?
In het concept-planvoorstel gaat het om een uitbreiding over de Graaf Willemlaan heen. Er komt daarbij een knip in de Graaf Willemlaan. Het gaat om een uitbreiding van 5.500m² bruto (inclusief magazijn, kantoor enzovoort). De Schoof is nu 11.500m² groot en is met de uitbreiding dus de helft groter. De ‘nieuwe’ Schoof heeft een haltermodel, met aan beide zijden een winkel die een belangrijke trekker vormt. Zo ontstaat er veel doorloop in het hele winkelgebied, waarmee straks ook kleinere winkeliers meer aanloop hebben.

6. Er is leegstand in De Schoof en winkelcentrum Hoogambacht. Waarom wordt winkelcentrum De Schoof dan toch uitgebreid?
De Schoof moet een aantrekkelijk winkelcentrum blijven voor inwoners. Om de concurrentiepositie van De Schoof te behouden en te versterken, te waarborgen dat De Schoof een goed aanbod van winkels biedt aan de inwoners en het teruglopen van bestedingen te voorkomen, is versterking noodzakelijk. Zo staat in de detailhandelstructuurvisie, op basis van onderzoek door BRO.
Om de aantrekkingskracht van de Schoof te verbeteren is versterking nodig in de vorm van uitbreiding (en toevoeging winkels middels verplaatsing) en in de vorm van een kwaliteitsverbetering (openbare ruimte, inrichting, verblijfsklimaat en parkeren/bereikbaarheid).
Projectontwikkelaar Ten Brinke gaat deze intentieovereenkomst aan omdat zij er vertrouwen in heeft dat er marktruimte is. Het planvoorstel van Ten Brinke sluit aan bij de Detailhandelstructuurvisie die op 7 juli 2014 is besproken door de gemeenteraad en waarbij de raad instemde met de Nota beantwoording Inspraak en Overleg.

7. Als er straks toch winkelruimte leegstaat, wie betaalt dat dan?
Ten Brinke gaat als ‘risicodragende’ ontwikkelaar het project van de uitbreiding van De Schoof aan. Dat betekent dat Ten Brinke ook verantwoordelijk is voor het verhuren van de winkelruimte die ontstaat met de uitbreiding.

8. Wil de gemeente met de uitbreiding van De Schoof ook met winkelcentra in andere gemeenten concurreren?
Dat is geen doel. De uitbreiding van De Schoof is erop gericht onze eigen inwoners over een goed winkelaanbod te laten beschikken.

9. Wat gebeurt met de voorzieningen, zoals de school, die zich in het beoogd uitbreidingsgebied bevinden?
In het beoogd uitbreidingsgebied bevinden zich nu de Willem de Zwijgerschool en het kantoor van de ABN AMRO. Om nieuwbouw voor de uitbreiding mogelijk te maken, worden die gebouwen afgebroken.
De school wordt ondergebracht op een andere, eerst tijdelijke, locatie.

10. Blijft de weekmarkt op het huidig parkeerterrein van De Schoof?
Aan de zijde van de markt en de grote parkeerplaats verandert niets aan het winkelcentrum. De uitbreiding van De Schoof is dus geen aanleiding om de markt te verplaatsen.

11. Hoe zit het met parkeerruimte?
Het huidig planvoorstel voorziet in de aanleg van een parkeerplaats van ruim 200 plaatsen aan de zijde waar de uitbreiding van De Schoof wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om gratis parkeren. Dat betekent dat De Schoof straks over twee parkeerterreinen beschikt, aan beide zijden één.

12. Wat vinden lokale winkeliers van de uitbreiding?
De detailhandelsvisie is besproken met winkeliers en zij worden geïnformeerd over de voortgang van de uitbreidingsplannen met De Schoof. Er is overwegend positief gereageerd.

over de vervolgstappen

13. Wanneer wordt er gebouwd?
Er is een voorlopige planning gemaakt, waarin uitgegaan wordt van starten met de bouwwerkzaamheden in 2016. De planning hangt echter af van het verloop van de stappen die daarvoor nog genomen moeten worden.

14. Ik woon vlakbij De Schoof. Welke (over)last kan ik verwachten?
Voor de uitbreiding van De Schoof, zullen naast sloop- en bouwwerkzaamheden ook aanpassingen in de wegenstructuur gedaan moeten worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning, worden direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd. Ook de aannemer heeft een taak in de communicatie met omwonenden en andere partijen.