Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten De Schoof

De Schoof

Op deze pagina vindt u informatie over het project Centrumgebied.

Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectsecretaris Cora Nederlof


30 augustus 2017

'Maatschappelijk draagvlak voor plannen voor De Schoof ontbreekt'

Informatieavond De Schoof druk bezocht

 

Winkelcentrum De Schoof houdt de gemoederen de afgelopen maanden behoorlijk bezig. Plannen van ontwikkelaar Ten Brinke om het hoofdwinkelcentrum uit te breiden leidden tot een stroom aan reacties. Zo veel, dat we hebben geconstateerd dat er geen maatschappelijk draagvlak (meer) is voor dit plan om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. We stoppen daarom de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof en besluiten daarmee ook om de knip in de Graaf Willemlaan niet uit te voeren.

 

Verleden

Al vanaf 2008 spreken we over het 'upgraden' van winkelcentrum De Schoof, zodat het past bij onze groeiende gemeente. De gemeenteraad nam hierover sinds die tijd verschillende besluiten. Bijvoorbeeld over de structuurvisie in 2009 waarin de grote ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar staan en over de detailhandelsstructuurvisie in 2014 waar specifieker de plannen voor winkelcentrum De Schoof in staan. Deze visies stelden we op in overleg met inwoners en ondernemers. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte op basis van de visie uit 2014 het plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden en dit voor een groot deel in te vullen door bestaande winkels uit de gemeente te verplaatsen. Een onafhankelijke adviescommissie van de provincie gaf in mei van dit jaar een positief advies over de haalbaarheid van dit plan. Om dit plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er wordt nieuwe winkelruimte bijgebouwd en daarom zou de  locatie aan de westzijde van de Graaf Willemlaan een winkelbestemming moeten krijgen. We startten hiervoor een bestemmingsplanprocedure.

 

Heden

De eerste fase van een bestemmingsplanprocedure is dat we het voorontwerp van het bestemmingsplan open stellen voor reacties. Voor de Schoof lag het voorontwerp tot en met 12 juli ter inzage. Tot die tijd konden alle inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden hun reactie geven op het bestemmingsplan. In totaal zijn er 776 reacties bij ons binnengekomen, waarvan ruim 600 identieke. Inhoudelijk richten de inspraakreacties zich voornamelijk tegen het nut en de noodzaak van het bijbouwen van 5.500 m2 winkelruimte en tegen de 'knip' in de Graaf Willemlaan. Dit is verrassend omdat deze ook al vermeld werden in de detailhandelsstructuurvisie van 2014. Die werd destijds door de gemeenteraad unaniem vastgesteld en ook winkeliers hebben zich nooit eerder negatief geuit over de plannen. Slechts 4 bewoners uitten in 2014 hun kritiek op de detailhandelsstructuurvisie door het geven van een inspraakreactie.

 

Nog nooit zo veel reacties

De 776 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn voor onze gemeente ongekend veel. We bogen ons over alle reacties en over de fundamentele vraag: 'moeten we verder gaan met dit bestemmingsplan of niet?'. We zijn nog steeds van mening dat de eerder zorgvuldig vastgestelde visie goed is voor De Schoof en dat het plan van Ten Brinke positief zou uitwerken voor de winkeliers en onze inwoners. Maar kijkend naar alle ingediende reacties, kunnen we niet anders dan concluderen dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van de Schoof en de knip in de Graaf Willemlaan.  We besluiten dan ook om te luisteren naar onze inwoners en de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof stop te zetten en daarmee ook de knip in de Graaf Willemlaan niet te uit te voeren.

 

Toekomst

Hoe nu verder? De noodzaak om iets te doen in De Schoof is er nog steeds. Deze verrassende uitkomst van het inspraakproces vraagt om bezinning op de vraag wat inwoners en ondernemers nu echt willen als toekomst voor De Schoof. Is de gedachte dat een gemeente van ruim 30.000 inwoners een krachtig hoofdwinkelcentrum nodig heeft nog wel actueel?  En wil iedereen die nu gereageerd heeft wel hetzelfde? Hoe denken de mensen er over die nu niet gereageerd hebben? Dat is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 maken zij een nieuwe detailhandelsstructuurvisie waarin de bovenstaande vragen beantwoord moeten worden. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid om De Schoof aantrekkelijker te maken bij de eigenaren,  waarbij geen stappen gezet kunnen worden die de uitvoering van toekomstige planvorming in de weg staat. Want een pas op de plaats is nu nodig en verstandig.

 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil hoofdwinkelcentrum De Schoof versterken. Dit is belangrijk om ook in de toekomst een goed winkelaanbod te houden.

algemeen

In 2009 heeft de gemeente in de structuurvisie 'Waar de Waal stroomt' benoemd hoe de zogenaamde 'verzorgingsstructuur' binnen de gemeente er uit moet zien. Oftewel, welke (duurzame) voorzieningen willen we en welke locaties zijn daarvoor het meest geschikt.  

 

Ook willen we kansen benutten om het winkelaanbod te versterken. Het uitgangspunt is optimale verzorging van de consument: vooral de eigen inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij is gezocht naar een balans tussen de verschillende winkelgebieden in Ambacht. De positie van De Schoof als hoofdwinkelcentrum van de gemeente én de versterking ervan, zijn centraal komen te staan.

 

De laatste jaren is, onder invloed van onder andere de economische crisis en gewijzigd consumentengedrag, het 'winkellandschap' behoorlijk veranderd. Toch blijft de ambitie behouden om De Schoof als hoofdwinkelcentrum te positioneren en te versterken . Wat wel is veranderd, is de manier waarop de gemeente die ambitie wil waarmaken.

 

De plannen voor De Schoof zijn bijvoorbeeld minder groots dan eerst was bedacht. Maar een versterking van De Schoof blijft wel noodzakelijk. Een gemeente als Hendrik-Ido-Ambacht verdient immers een volwaardig winkelcentrum voor haar inwoners. Dat betekent aanpassing van het bestaande winkelcentrum en  een uitbreiding aan de kant van het voormalig gebouw van ABN AMRO. Zonder die ingrepen zal De Schoof zich niet verder kunnen ontwikkelen en verliest dan haar functie als hoofdwinkelcentrum.  

verbeelding van het toekomstig winkelcentrum De Schoof


recente ontwikkelingen

30 augustus 2017

'Maatschappelijk draagvlak voor plannen voor De Schoof ontbreekt'

Informatieavond De Schoof druk bezocht

 

Winkelcentrum De Schoof houdt de gemoederen de afgelopen maanden behoorlijk bezig. Plannen van ontwikkelaar Ten Brinke om het hoofdwinkelcentrum uit te breiden leidden tot een stroom aan reacties. Zo veel, dat we hebben geconstateerd dat er geen maatschappelijk draagvlak (meer) is voor dit plan om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. We stoppen daarom de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof en besluiten daarmee ook om de knip in de Graaf Willemlaan niet uit te voeren.

 

Verleden

Al vanaf 2008 spreken we over het 'upgraden' van winkelcentrum De Schoof, zodat het past bij onze groeiende gemeente. De gemeenteraad nam hierover sinds die tijd verschillende besluiten. Bijvoorbeeld over de structuurvisie in 2009 waarin de grote ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar staan en over de detailhandelsstructuurvisie in 2014 waar specifieker de plannen voor winkelcentrum De Schoof in staan. Deze visies stelden we op in overleg met inwoners en ondernemers. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte op basis van de visie uit 2014 het plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden en dit voor een groot deel in te vullen door bestaande winkels uit de gemeente te verplaatsen. Een onafhankelijke adviescommissie van de provincie gaf in mei van dit jaar een positief advies over de haalbaarheid van dit plan. Om dit plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er wordt nieuwe winkelruimte bijgebouwd en daarom zou de  locatie aan de westzijde van de Graaf Willemlaan een winkelbestemming moeten krijgen. We startten hiervoor een bestemmingsplanprocedure.

 

Heden

De eerste fase van een bestemmingsplanprocedure is dat we het voorontwerp van het bestemmingsplan open stellen voor reacties. Voor de Schoof lag het voorontwerp tot en met 12 juli ter inzage. Tot die tijd konden alle inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden hun reactie geven op het bestemmingsplan. In totaal zijn er 776 reacties bij ons binnengekomen, waarvan ruim 600 identieke. Inhoudelijk richten de inspraakreacties zich voornamelijk tegen het nut en de noodzaak van het bijbouwen van 5.500 m2 winkelruimte en tegen de 'knip' in de Graaf Willemlaan. Dit is verrassend omdat deze ook al vermeld werden in de detailhandelsstructuurvisie van 2014. Die werd destijds door de gemeenteraad unaniem vastgesteld en ook winkeliers hebben zich nooit eerder negatief geuit over de plannen. Slechts 4 bewoners uitten in 2014 hun kritiek op de detailhandelsstructuurvisie door het geven van een inspraakreactie.

 

Nog nooit zo veel reacties

De 776 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn voor onze gemeente ongekend veel. We bogen ons over alle reacties en over de fundamentele vraag: 'moeten we verder gaan met dit bestemmingsplan of niet?'. We zijn nog steeds van mening dat de eerder zorgvuldig vastgestelde visie goed is voor De Schoof en dat het plan van Ten Brinke positief zou uitwerken voor de winkeliers en onze inwoners. Maar kijkend naar alle ingediende reacties, kunnen we niet anders dan concluderen dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van de Schoof en de knip in de Graaf Willemlaan.  We besluiten dan ook om te luisteren naar onze inwoners en de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof stop te zetten en daarmee ook de knip in de Graaf Willemlaan niet te uit te voeren.

 

Toekomst

Hoe nu verder? De noodzaak om iets te doen in De Schoof is er nog steeds. Deze verrassende uitkomst van het inspraakproces vraagt om bezinning op de vraag wat inwoners en ondernemers nu echt willen als toekomst voor De Schoof. Is de gedachte dat een gemeente van ruim 30.000 inwoners een krachtig hoofdwinkelcentrum nodig heeft nog wel actueel?  En wil iedereen die nu gereageerd heeft wel hetzelfde? Hoe denken de mensen er over die nu niet gereageerd hebben? Dat is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 maken zij een nieuwe detailhandelsstructuurvisie waarin de bovenstaande vragen beantwoord moeten worden. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid om De Schoof aantrekkelijker te maken bij de eigenaren,  waarbij geen stappen gezet kunnen worden die de uitvoering van toekomstige planvorming in de weg staat. Want een pas op de plaats is nu nodig en verstandig.

 

28 augustus: Informatiebijeenkomst De Schoof

Op 12 juli liep de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan van De Schoof af. We ontvingen veel reacties, namelijk 776. Wat betekent dit voor het project? Dat vertellen we u graag tijdens een informatiebijeenkomst op maandagavond 28 augustus.

 

Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op maandagavond 28 augustus om 20.00 uur in Cascade. Dan is er een raadsinformatiebijeenkomst. Dat betekent dat het college (burgemeester en wethouders) aan de gemeenteraad vertelt over de inhoud van de inspraakreacties en wat dat betekent voor het project De Schoof. Dit is een openbare bijeenkomst en wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn en mee te luisteren.

 

Aanmelden

Om alle praktische zaken goed te regelen, is het prettig als we weten of u komt. Stuurt u een mailtje aan c.nederlof@h-i-ambacht.nl of belt u naar mevrouw Nederlof via 078 770 2664 om door te geven dat u er bij bent?juni 2017

Inloopbijeenkomst De Schoof druk bezocht

Zo'n 150 mensen kwamen gisteren op de inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan van De Schoof. Collega's stonden tussen 16.00 uur en 20.00 uur in de hal van de Willem de Zwijgerschool klaar om al hun vragen over het bestemmingsplan te beantwoorden. Het leidde tot interessante gesprekken en discussies.

Reageren?

We hopen dat iedereen die een reactie wil geven op het plan, dit via de officiële weg doe.De reactietermijn sluit op woensdag 12 juli en tot die tijd kunt u op twee manieren reageren:

- U stuurt uw schriftelijke reactie naar: het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht, of

- U stuurt uw digitale reactie per email aan: gemeente@h-i-ambacht.nl. Vermeld u dan in de onderwerpregel 'Voorontwerpbestemmingsplan De Schoof'?


Informatie

Wilt u de informatie die wij tijdens de inloopbijeenkomst lieten zien eens (terug)zien? Dat kan!

- PDF-bestandOverzicht: zo verloopt de procedure van een bestemmingsplan (1076 kB)

- PDF-bestandOverzicht: deze fase is afgerond, in deze fase zitten we nu, en deze fase komt nog (403 kB)

- PDF-bestandOverzicht: onderbouwing van het bestemmingsplan (109 kB)
Komt u op 28 juni naar de inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan voor De Schoof?


Sinds 1 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan van De Schoof ter inzage. Reageren op het bestemmingsplan kan tot en met 12 juli. We zijn erg benieuwd naar uw mening over het plan!

28 juni: inloopbijeenkomst
Wilt u reageren, maar heeft u nog vragen? Of weet u nog niet zeker of u wilt reageren? Kom dan naar de inloopbijeenkomst! Op woensdag 28 juni kunt u tussen 16.00 uur en 20.00 uur binnenlopen in de hal van de Willem de Zwijgerschool (PC Hooftsingel 7). Stel al uw vragen, zodat u goed voorbereid bent als u een reactie wilt geven.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het plan om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken uit te voeren. Bij dit plan wordt nieuwe winkelruimte gebouwd en daarom heeft het gebied een winkelbestemming nodig. Nu heeft dit gebied nog een andere bestemming en is het bouwen van winkels niet toegestaan.

Alvast voorbereiden?
Een pdf-versie van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u op onze website:  www.h-i-ambacht.nl/deschoof.

Reageren?
Tot woensdag 12 juli 2017 kunt u op twee manieren reageren op het voorontwerp:
- U stuurt uw schriftelijke reactie naar: het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht, of;
- U stuurt uw digitale reactie per email aan: gemeente@h-i-ambacht.nl. Vermeld u dan in de onderwerpregel 'Voorontwerpbestemmingsplan De Schoof'?


Meest gestelde vragen over De Schoof


Op Facebook en in De Kombinatie en De Brug lazen we al veel (eerste) reacties. De gemeente reageert op een aantal gestelde vragen. Zo weet u precies hoe het zit en weet u of u wilt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan

Annette: Schijnbaar heeft de gemeente h.i.ambacht te veel geld. Prima maar ze kunnen dit dan beter in zaken steken die nut hebben. Zoals armoedebestrijding. Ook in deze gemeente leven er mensen die heel veel moeite hebben om rond te komen.
Projectontwikkelaar Ten Brinke is de partij die geld investeert in de ontwikkeling van De Schoof. Dit geld komt niet van de gemeente. Maar om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een ander bestemmingsplan nodig. Anders mag het winkelcentrum niet worden uitgebreid. Dat is een taak van de gemeente

Jaco: Totale geldverspilling en ego project van de gemeente. Welke winkels gaan er nog meer komen dan? Kledingwinkels zijn er genoeg en te duur. Een primark of H&M komen niet naar ambacht. Ik zou voor het geld de boel overkappen, Hema uitbreiden naar het pand van de wibra en in het middenstuk of op de plek van de oude marskramer een Action of Big Bazar stoppen. En op de plek van de Bruna leuke horecazaak en het ziet er al een stuk gezelliger uit.

De gemeente gaat niet over welke winkels in het winkelcentrum komen of over aanpassing van het huidige winkelcentrum. Dat is namelijk aan de marktpartijen: de ontwikkelaar Ten Brinke en de eigenaar van het huidige winkelcentrum Bouwfonds. Wat de gemeente doet is de voorgestelde ontwikkeling van de marktpartijen mogelijk maken, bijvoorbeeld door het bestemmingsplan aan te passen. Bij het opstellen van het plan heeft Ten Brinke al met een aantal winkel(ketens) gesproken. Zij hebben van verschillende winkel(keten)s een officiële toezegging dat zij zich in de nieuwbouw vestigen. Een voorbeeld is de verhuizing van de Jumbo. Hiermee gaf Ten Brinke bij de gemeente aan dat het plan haalbaar is en daarom startte de gemeente de procedure om het bestemmingsplan aan te passen.

Jessica: Waarom kunnen we niet (digitaal) stemmen op t gemeentehuis? Wat nou een brief en alleen schriftelijk, kom op nou we leven in 2017! Zo kan iedereen tenminste zijn keuze geven.
Het proces rondom het veranderen van een bestemmingsplan is een juridisch proces. Aan dit proces zitten voorwaarden, zodat we zeker weten dat iedereen dezelfde kansen heeft om te reageren en om daar een tegenreactie op te krijgen. Daarom verwerken wij alleen de reacties die schriftelijk binnenkomen. Reageren kan via de post, maar dit kan ook via e-mail. U stuurt uw schriftelijke reactie naar: het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht, óf u stuurt uw digitale reactie per email aan: gemeente@h-i-ambacht.nl. Vermeld dan in de onderwerpregel 'Voorontwerpbestemmingsplan De Schoof'.

Astrid: Ik zou graag de volledige motivatie van het gemeentebestuur willen weten. Het is mij niet duidelijk. Ook niet als ik de info lees uit ' de brug'.
Op 28 juni vertellen we u graag uitgebreid over onze motivatie. Maar nu alvast kort gezegd: er is iets nodig om winkelcentrum De Schoof levensvatbaar te houden. Daarom stelden we een visie op over wat er moet gebeuren. Daarna zochten we een projectontwikkelaar om deze visie om te zetten in een concreet plan. Voor dit plan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Nu ligt dit voorontwerpbestemmingsplan 'Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof' ter inzage. U vindt alle stukken op:
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001;
Een pdf-versie van het voorontwerpbestemmingsplan hebben wij geplaatst op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/deschoof;
De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1.

Johan: Geweldig plan ook met de afsluiting van de Graaf Willemlaan. Lang leve de ambtenaar die zijn/haar wil doorduwt. Lang leve de leegstand. Open je ogen #gemeenteHIA
De Graaf Willemlaan is een (drukke) weg. Als we deze straat laten zoals het is en er komen aan de andere kant van de weg nieuwe winkels, blijven het altijd twee losse winkelcentra. Alleen als we de straat opknippen wordt het een aaneengesloten winkelcentrum. Overigens, om zo'n verkeersbesluit te kunnen nemen, moeten we als gemeente een aparte officiële procedure doorlopen. Deze procedure starten we pas als het bestemmingsplan is aangepast. Hierover kunt u later nog uw mening geven.


voorontwerp bestemmingsplan 'Versterking en uitbreiding winkelcentrum 'De Schoof'Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 het voorontwerpbestemmingsplan 'Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001 ter inzage ligt.

voorontwerpbestemmingsplan
Op basis van de marktconsultatie en de daaruit voortvloeiende intentieovereenkomst is door vastgoedontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein een plan ontwikkeld om het winkelcentrum De Schoof te optimaliseren. Hierbij wordt De Schoof aan de zuidwestzijde uitgebreid met circa 5.500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en met een parkeerterrein op maaiveldniveau. Een groot deel van de uitbreiding wordt ingevuld door het verplaatsen van detailhandelsvestigingen elders uit de gemeente en deze te concentreren bij het centrumgebied. Deze uitbreiding is voorzien aan de zuidwestzijde van het bestaande winkelcentrum De Schoof op de locatie waar nu de Willem de Zwijgerschool is gevestigd en voorheen tevens de ABN Amro-bank.


De ontwikkeling van het plangebied aansluitend aan winkelcentrum De Schoof is niet passend binnen de regels van bestemmingsplan 'Centrum'. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie noodzakelijk. Met het opgestelde voorontwerpbestemmingsplan wordt de realisatie planologisch voorbereid.


stukken ter inzage

Van 1 juni tot en met 12 juli 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  1. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitaal voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001

  2. De papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

  3. Een pdf-versie van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u hieronder 

01. PDF-bestandToelichting voorontwerpbestemmingsplan De Schoof (66 MB)

02. PDF-bestandRegels voorontwerpbestemmingsplan De Schoof (2546 kB)

03. PDF-bestandVerbeelding voorontwerpbestemmingsplan De Schoof (143 kB)

04. PDF-bestandPublicatie voorontwerpbestemmingsplan De Schoof (168 kB)


PDF-bestandstroomschema bestemmingsplanprocedure (247 kB)Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken kunt u uw inspraakreactie uiterlijk 12 juli 2017 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.


mei 2017


Steun van de provincie voor het plan om winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker te maken


Winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker maken, dat is het doel van de gemeente. Om dat te bereiken stelde de gemeente een visie op dat het winkelcentrum een verbetering nodig heeft om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte hiervoor een plan om het winkelcentrum met 5.500 m2 uit te breiden met onder andere een van de bestaande supermarkten en een ruim nieuw parkeerterrein. Zo krijgt het winkelcentrum als het ware twee gelijkwaardige 'einden' en dat is (ook) goed voor de tussenliggende winkels. Dit plan legde de gemeente voor aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland. Zij heeft vorige week een positief advies uitgebracht over dit plan.


De motivering van de provincie

De provinciale adviescommissie geeft aan dat de voorgestelde ontwikkeling inderdaad kan leiden tot een structuurversterking van De Schoof en in bredere zin van de winkelstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht.

De commissie geeft hiervoor twee redenen: Een belangrijk deel van de nieuwbouw wordt ingenomen door een supermarkt. Zo'n winkel neemt meer ruimte in beslag dan veel andere winkeltypen. Uitbreiding bij De Schoof betekent verplaatsing van bestaande winkels uit Hendrik-Ido-Ambacht. In veel gevallen verandert de bestemming van de winkels die verplaatsen.


Hoe verder?

Dit positieve advies geeft de ontwikkelaar Ten Brinke de mogelijkheid om samen met de gemeente verder te gaan met het plan. Voordat er echt gebouwd kan gaan worden, moet er nog een aantal stappen gezet worden. Om het plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen. In dit bestemmingsplan staat bijvoorbeeld de omvang en situering van de uitbreiding en hoe het zit met parkeren.


Verkeersafwikkeling

De uitbreiding van het winkelcentrum betekent dat een deel van de Graaf Willemlaan wordt opgebroken en de functie van winkelgebied krijgt. Dat betekent dat de verkeersafwikkeling anders wordt en dat heeft ook effect voor de Van Godewijckstraat, de Antoniuslaan en de kruising Weteringsingel/Hoge Kade (bij Cascade). Om het verkeer goed door te laten stromen, is daar een rotonde gepland, die de kruising tussen het gemeentehuis en Cascade vervangt.


Planning

Voor de zomer start de inspraak voor het voorontwerp van het bestemmingsplan. Alle inwoners en partners worden uitgenodigd hun mening te geven op het plan. Omwonenden ontvangen hiervoor huis-aan-huis een uitnodiging, maar we besteden hier ook uitgebreid aandacht aan op www.h-i-ambacht.nl, in het gemeentenieuws in De Kombinatie en op onze social media. Op basis van deze reacties wordt het ontwerp-bestemmingsplan eventueel nog aangepast. Op dit (al dan niet aangepaste) ontwerp-bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Pas als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld door de raad, kan de projectontwikkelaar gaan bouwen. Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente het terrein bouwrijp heeft gemaakt. We verwachten dat in de tweede helft van 2018 de eerste werkzaamheden zullen plaatsvinden.


Meer informatie

Meer informatie via deze pagina of op Facebook en Twitter (@gemeentehia).

Voor de data van raadscommissie- en raadsvergaderingen kijkt u op https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.
 


archief

inloopbijeenkomst 27 oktober 2015
Op 27 oktober 2015 was er een informatieve inloopbijeenkomst over de bestemmingsplanprocedure en over de samenhang met de verkeersroutes rondom het winkelcentrum.


PDF-bestand20151015 uitnodiging inloopbijeenkomst 27 oktober 2015 (459 kB)

PDF-bestand20151015 stroomschema bestemmingsplan De Schoof (317 kB)

 

Voor de herinrichting van de Van Godewijckstraat gaat de gemeente een aparte bijeenkomst voor direct belanghebbenden organiseren

 


veelgestelde vragen

Onder dit artikel vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over de uitbreiding van De Schoof.

versie 15 oktober 2015


1. Wat staat in de intentieovereenkomst?
De intentieovereenkomst bevat uitgangspunten voor de samenwerking tussen de gemeente en Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. (hierna: Ten Brinke) voor de uitbreiding van winkelcentrum De Schoof. In de intentieovereenkomst staan uitgangspunten voor het winkelprogramma, de stedebouwkundige opzet, afspraken over het verdere proces en over de kosten. Ook staan de taken van partijen beschreven: de gemeente faciliteert en is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de grondverkoop, de vastgoedontwikkelaar neemt de bouw, verhuur, verkoop en risico van leegstand op zich. Na de intentieovereenkomst volgen overeenkomsten over de samenwerking en gronduitgifte.

2. Wie is projectontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V.?
Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. (hierna: Ten Brinke) ontwikkelt, financiert, beheert en verkoopt vastgoed in Nederland. Ten Brinke is actief in de ontwikkelings- en bouwsector. Ten Brinke beschikt over een netwerk van architecten, stedebouwkundigen, adviseurs en uitvoerende partijen die zij kunnen betrekken bij hun projecten.

3. Waarom gaat de gemeente niet in zee met een ontwikkelaar uit de buurt?
In het najaar van 2013 is een vrijblijvende marktconsultatie verricht, waarbij het planvoorstel van projectontwikkelaar Ten Brinke de hoogste score haalde op basis van stedebouw, programma en financiën.

4. De gemeente heeft eerder aangegeven zich niet met de markt te bemoeien, waarom doet de gemeente dat nu dan wel?
De gemeente bemoeit zich niet met de markt, maar gaat af op de bevindingen uit de detailhandelstructuurvisie. Deze is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (BRO). Daarin staat dat om de aantrekkingskracht van De Schoof te verbeteren versterking nodig is in de vorm van uitbreiding (en toevoeging winkels middels verplaatsing) en in de vorm van een kwaliteitsverbetering (openbare ruimte, inrichting, verblijfsklimaat en parkeren/bereikbaarheid).
De gemeente heeft hierin, zoals ook bij vraag 1 beschreven, een faciliterende taak. Ontwikkelaar Ten Brinke is met een haalbaar plan gekomen. De vastgoedontwikkelaar neemt de bouw, verhuur en verkoop van winkelruimte voor zijn rekening en ook het risico van leegstand.

over het versterken van het winkelcentrum

5. Hoe zien de uitbreiding en upgrading eruit?
In het concept-planvoorstel gaat het om een uitbreiding over de Graaf Willemlaan heen. Er komt daarbij een knip in de Graaf Willemlaan. Het gaat om een uitbreiding van 5.500m² bruto (inclusief magazijn, kantoor enzovoort). De Schoof is nu 11.500m² groot en is met de uitbreiding dus de helft groter. De ‘nieuwe’ Schoof heeft een haltermodel, met aan beide zijden een winkel die een belangrijke trekker vormt. Zo ontstaat er veel doorloop in het hele winkelgebied, waarmee straks ook kleinere winkeliers meer aanloop hebben.

6. Er is leegstand in De Schoof en winkelcentrum Hoogambacht. Waarom wordt winkelcentrum De Schoof dan toch uitgebreid?
De Schoof moet een aantrekkelijk winkelcentrum blijven voor inwoners. Om de concurrentiepositie van De Schoof te behouden en te versterken, te waarborgen dat De Schoof een goed aanbod van winkels biedt aan de inwoners en het teruglopen van bestedingen te voorkomen, is versterking noodzakelijk. Zo staat in de detailhandelstructuurvisie, op basis van onderzoek door BRO.
Om de aantrekkingskracht van de Schoof te verbeteren is versterking nodig in de vorm van uitbreiding (en toevoeging winkels middels verplaatsing) en in de vorm van een kwaliteitsverbetering (openbare ruimte, inrichting, verblijfsklimaat en parkeren/bereikbaarheid).
Projectontwikkelaar Ten Brinke gaat deze intentieovereenkomst aan omdat zij er vertrouwen in heeft dat er marktruimte is. Het planvoorstel van Ten Brinke sluit aan bij de Detailhandelstructuurvisie die op 7 juli 2014 is besproken door de gemeenteraad en waarbij de raad instemde met de Nota beantwoording Inspraak en Overleg.

7. Als er straks toch winkelruimte leegstaat, wie betaalt dat dan?
Ten Brinke gaat als ‘risicodragende’ ontwikkelaar het project van de uitbreiding van De Schoof aan. Dat betekent dat Ten Brinke ook verantwoordelijk is voor het verhuren van de winkelruimte die ontstaat met de uitbreiding.

8. Wil de gemeente met de uitbreiding van De Schoof ook met winkelcentra in andere gemeenten concurreren?
Dat is geen doel. De uitbreiding van De Schoof is erop gericht onze eigen inwoners over een goed winkelaanbod te laten beschikken.

9. Wat gebeurt met de voorzieningen, zoals de school, die zich in het beoogd uitbreidingsgebied bevinden?
In het beoogd uitbreidingsgebied bevinden zich nu de Willem de Zwijgerschool en het kantoor van de ABN AMRO. Om nieuwbouw voor de uitbreiding mogelijk te maken, worden die gebouwen afgebroken.
De school wordt ondergebracht op een andere, eerst tijdelijke, locatie.

10. Blijft de weekmarkt op het huidig parkeerterrein van De Schoof?
Aan de zijde van de markt en de grote parkeerplaats verandert niets aan het winkelcentrum. De uitbreiding van De Schoof is dus geen aanleiding om de markt te verplaatsen.

11. Hoe zit het met parkeerruimte?
Het huidig planvoorstel voorziet in de aanleg van een parkeerplaats van ruim 200 plaatsen aan de zijde waar de uitbreiding van De Schoof wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om gratis parkeren. Dat betekent dat De Schoof straks over twee parkeerterreinen beschikt, aan beide zijden één.

12. Wat vinden lokale winkeliers van de uitbreiding?
De detailhandelsvisie is besproken met winkeliers en zij worden geïnformeerd over de voortgang van de uitbreidingsplannen met De Schoof. Er is overwegend positief gereageerd.

over de vervolgstappen

13. Wanneer wordt er gebouwd?
Er is een voorlopige planning gemaakt, waarin uitgegaan wordt van starten met de bouwwerkzaamheden in 2016. De planning hangt echter af van het verloop van de stappen die daarvoor nog genomen moeten worden.

14. Ik woon vlakbij De Schoof. Welke (over)last kan ik verwachten?
Voor de uitbreiding van De Schoof, zullen naast sloop- en bouwwerkzaamheden ook aanpassingen in de wegenstructuur gedaan moeten worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning, worden direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd. Ook de aannemer heeft een taak in de communicatie met omwonenden en andere partijen.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht