Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college college: samenstelling, taken en functies

college: samenstelling, taken en functies

Jan Heijkoop, burgemeester

Burgemeester Jan Heijkoop 2018


portefeuille

 • Bestuurs- en beleidscoördinatie
 • Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Kabinetszaken
 • Jumelage met Bergen (D)
 • Facilitaire zaken: gemeentehuis
 • ICT/Informatieveiligheid

heeft zitting in

 • Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur Veiligheidsregio's
 • AVA Oasen
 • Veiligheidsalliantie
 • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Middelen
 • Driehoeksoverleg

nevenfuncties

 •  Voorzitter Zorgbelang Zuid-Holland
 • 20 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Voorzitter Raad van Toezicht Transmissie
  12 uur per jaar, onbezoldigd
 • Voorzitter CDG (Stichting certificering distributie Gewasbeschermingsmiddelen)
  12 uur per jaar, bezoldigd
 • Voorzitter Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld
  52 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Adviseur verkenning samenwerking Krimpenerwaard
  50 uur per jaar, bezoldigd
 • Voorzitter HRM commissie CdA
  20 uur per jaar, onbezoldigd
 • Overzicht van functies in de regio, gerelateerd aan het burgemeesterschap:
  - DB lid Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  - DB lid Regionaal Veiligheids Overleg (RVO) - betreft de politieregio Rotterdam, een van de 10 landelijke regio's
  - Voorzitter VAR (Veiligheids Alliantie Rotterdam, gerelateerd aan het RVO)
  - Tijdelijk voorzitter Stuurgroep Zorgfraude (betreft ook het gebied van het RVO)

 


André Flach, wethouder financiën, economie, regio & De Volgerlanden

Andre Flach 2018

portefeuille

  • Economische zaken, incl. projecten
   bedrijventerrein Ambachtsezoom (ontwikkeling)
   bedrijventerrein Antoniapolder (ontwikkeling, revitalisering, ontsluiting)
   Waterbusplein
  • Regionale samenwerking
   Drechtstedenbestuur
   coördinatie samenwerking Zwijndrechtse Waard
  • Project De Volgerlanden
  • Project Noordoevers
  • Project Centrumgebied
  • Financiën
  • Onderwijshuisvesting

   1e loco-burgemeester

    

   heeft zitting in

   • Drechtstedenbestuur
   • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Middelen
   • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg ERS
   • Algemeen bestuur Drechtwerk
   • Stuurgroep De Volgerlanden
   • Stuurgroep Noordoevers
   • AVA ROM-D
   • AVA BNG
   • Overleg met stichting CAI
   • Auditcommissie
   • Marktcommissie
   • Detailhandelsraad

   nevenfunctie

   • bestuurslid SGP-bestuurdersvereniging, onbezoldigd
   • lid Partijadviesraad SGP, onbezoldigd

   Ralph Lafleur, wethouder Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit & Wonen

   Ralph Lafleur 2018

   portefeuille

   • Duurzaamheid en milieu
   • Grondbeleid
   • Ruimtelijk beleid:
    ruimtelijke ordening

    wonen (excl. bijzondere doelgroepen)
    bouwzaken
    monumenten

    toerisme en recreatie

    speelruimtebeleid
    verkeer en vervoer (incl. bereikbaarheid A15 en A16)
   • Ruimtelijk beheer:
    beheer openbare ruimte (groen, water, riolering, wegen)

    grondstoffenbeleid
   • Kunst en Cultuur
   • Communicatie & Participatie
   • Personeel en Organisatie
   • Dienstverlening en Burgerzaken

   2e loco-burgemeester

    

   heeft zitting in


   • gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
   • landschapstafel IJsselmonde
   • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg ERS
   • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Middelen
   • Algemeen Gevudo
   • algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid
   • AVA Eneco
   • AVA Stedin
   • Commissie voor de straatnamen

   nevenfuncties

   • Geen


    Steven van Die, wethouder Sociaal domein, Onderwijs & Sport

    Steven van Die 2018

    portefeuille

    • Sociaal domein:
     Wet Maatschappelijke Ondersteuning

     Jeugdwet

     Participatiewet

     Wijk- en buurtgericht werken

     Volksgezondheid

     Ouderenbeleid

     Maatschappelijk werk

     Jeugd- en jongerenbeleid

     Vluchtelingenwerk

     Bibliotheek
    • Onderwijs (inhoud)
    • Sport (incl. sporthallen en zwembad) en onderhoud sportvelden

     3e loco-burgemeester


    heeft zitting in

    • algemeen bestuur Dienst Gezondheid en Jeugd
    • Stuurgroep Veiligheidshuis
    • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Sociaal
    • platform gemeentelijke toezicht onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (openbaar vo)

    nevenfuncties

    • Geen