Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie financiën afkortingen

afkortingen

AB Algemeen bestuur
APV Algemene plaatselijke verordening
ASV Algemene subsidieverordening
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B&W Burgemeester en wethouders
BBP Bruto binnenlands product
BLVS Bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
CEP Centraal economisch plan
CJG Centrum voor jeugd en Gezin
COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
DPO Distributieplanologisch onderzoek
ECB Europese centrale bank
Euribor Euro interbank offered rate
Fido Wet financiering decentrale overheden
GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden
GDU Gebundelde doeluitkering
Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken
GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidzorg
GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GOW Gecoördineerd ouderenwerk
GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn
GR Gemeenschappelijke regeling
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
GREX Grondexploitatie
GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
HIA Hendrik-Ido-Ambacht
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HR Human resources
HRM Human resources management
HVC Huisvuilcentrale
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IRS Intrest rate swap
ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing
LVG Licht verstandelijk gehandicapten
MKB Midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
MT Managementteam
nnb nog nader bepalen
NRIJ Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
NV Naamloze vennootschap
OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden
OV Openbare verlichting
OZB Onroerend zaakbelasting
P&C Planning en control
P&O Personeel en organisatie
PM pro memorie
RAS Regionale agenda samenleving
RAV Regionale ambulancevoorziening
RO Ruimtelijke ordening
ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
SCD Servicecentrum Drechtsteden
SDD Sociale Dienst Drechtsteden
SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek
SoVo Sociale voorzieningen
SPP Strategische personeelsplanning
VAO Vereniging ambachtse ondernemers
VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTA Visual Tree Assessment
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBW Wijk- en buurtgericht werken
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
WSW Waarborgfonds sociale woningbouw
Wsw Wet sociale werkplaatsen
WWB Wet werk en bijstand
ZHZ Zuid-Holland Zuid 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht