Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon statushouders en vluchtelingen vaakgestelde vragen statushouders 2017

Onderstaand treft u de antwoorden aan op vaakgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een e-mail met uw vraag naar communicatie@h-i-ambacht.nl.

De vragen en antwoorden hieronder zijn verdeeld over de categorieën:

achtergrondinformatie

Waarom zoeken er nu meer mensen asiel in Nederland dan voorheen?
Vluchtelingen zijn er altijd geweest, maar door de recente (burger)oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika is de afgelopen tijd een ongekende stroom op gang gekomen. Hierdoor is sinds 2015 de asielinstroom in Nederland sterk opgelopen.
 
Wat is het verschil tussen een vreemdeling, een asielzoeker en een statushouder enz?
In de krant lees je bijna elke dag wel iets over vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders. 

 • vreemdeling;    
  Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • asielzoeker;      
  Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar een (tijdelijke) verblijfsvergunning kan iemand pas krijgen als hij ook vluchteling is: als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een   bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.
 • vluchteling;      
  Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning (een vorm van bescherming).
 • statushouder:    
  Een statushouder is iemand die de landelijke asielprocedure doorlopen heeft en een verblijfsvergunning voor 5 jaar gekregen heeft. 

A1. Wie bepaalt er of een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt?
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt op basis van
landelijk asielbeleid of een asielzoeker bescherming nodig heeft en dus in Nederland mag blijven.
 
A2. Vangt Nederland meer mensen op dan andere landen?
Internationaal gezien heeft Nederland geen bovengemiddeld aandeel. Over de eerste helft van 2015 kreeg Nederland 2% van het totale aantal asielaanvragen in de EU. Op basis van landoppervlakte, inwonertal en BNP is dat in vergelijking met andere EU landen niet bovengemiddeld.
 
A3. Waar is de plicht voor het huisvesten van statushouders vastgelegd?
In het PDF-bestand'Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom' (648 kB) van 27 november 2015 hebben het kabinet en de decentrale overheden afspraken gemaakt om de problemen die voortvloeien uit de verhoogde asielstroom, gezamenlijk op te lossen. Uitgangspunt van dit akkoord is een sluitende aanpak voor de hele keten (opvang, huisvesting, integratie en werk).
In vervolg op het bestuursakkoord is op 28 april 2016 een PDF-bestanduitwerkingsakkoord (601 kB) gesloten, waarin ook een financiële doorvertaling is gemaakt.
 
A4. Wie betaalt de extra kosten door de toename van statushouders?
Het Rijk stelt € 500 miljoen beschikbaar om wat er is afgesproken in het Bestuursakkoord uit te kunnen voeren. Er is dus geld voor gemeenten, speciaal voor de ‘verhoogde asielinstroom’. De gemeente moet zich wel houden aan de voorschriften van het Rijk om van dat geld gebruik te mogen maken. We ontvangen minder geld als we minder statushouders huisvesten dan onze taakstelling. Aan de andere kant maken we, of we de taakstelling halen of niet, sowieso kosten voor huisvesting en het verstrekken van uitkeringen. Het halen van de taakstelling is daarom, los van het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, belangrijk.

                                                                            naar boven


aandeel Hendrik-Ido-Ambacht

B1. Waarom vangt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht statushouders op?
Gemeenten hebben in Nederland de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Wij hebben geen keuze in het plaatsen van statushouders, dat is een gegeven. Het aantal te huisvesten statushouders is op dit moment hoger dan in voorgaande jaren, waardoor aanvullende tijdelijke woonruimte gecreëerd moet worden.
 
B2. Wat gebeurt er als de gemeente dat niet doet?
Wanneer gemeenten de taakstelling niet halen kan de provincie, in het uiterste geval, de taak namens de gemeente uitvoeren en de kosten verhalen op de gemeente. Daarbij gaan ze voor de makkelijkste, vaak dure, oplossing.
 
B3. Hoeveel statushouders vangt Hendrik-Ido-Ambacht op?
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht had de taakstelling om in 2016 75 statushouders te huisvesten. In de eerste helft van 2017 gaat het om 23 statushouders. Voor de tweede helft van 2017 is de taakstelling nog niet bekend. 
In een PDF-bestandbeleidskader (1097 kB) hebben we vastgelegd wat onze uitgangspunten zijn bij het verzorgen van de huisvesting en het helpen integreren.
 
B4. Wie bepaalt hoeveel statushouders je moet opvangen?
De rijksoverheid stelt elk half jaar per gemeente het aantal te huisvesten statushouders vast. Dit aantal is gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente.
 
B5. Hoeveel statushouders ving Hendrik-Ido-Ambacht in andere jaren op?

Net als de andere gemeenten heeft ook Hendrik-Ido-Ambacht de afgelopen jaren moeite gehad de taakstelling te realiseren. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel statushouders we jaarlijks als gemeente moesten huisvesten in de periode 2010 t/m 2015, afgezet tegen het aantal plaatsen dat we elk jaar hebben gerealiseerd.

 

taakstelling en realisatie huisvesting statushouders

                                                                            naar boven


wie?

C1. Om wat voor mensen gaat het?  
Dat is niet precies te zeggen. Op basis van de landelijke trend, ligt het voor de hand dat Syriërs de grootste groep vormen. Verder verwachten we meer mannen dan vrouwen, vooral in de leeftijdscategorieën 18-29 en 30-39 jaar. Wat later (hoeveel later is nog niet bekend) verwachten we ook gezinshereniging en dus vrouwen en kinderen.
 
C2. Wat voor opleiding hebben zij genoten?
In het algemeen zijn Afghaanse, Iranese en Irakese vluchtelingen hoog opgeleid. Wat de Syrische vluchtelingen betreft, die nu de grootste groep nieuwe vluchtelingen vormen, wordt verondersteld dat zij relatief hoog opgeleid zijn. Er zijn echter nog geen harde gegevens beschikbaar. Wel is bekend dat voor de start van het conflict in Syrië in maart 2011 97% van de Syrische kinderen naar de basisschool ging en 67% vervolgens naar een middelbare school.

C3. Gaat het om gezinnen of alleen gaanden?

We kunnen alleen uitgaan van de landelijke cijfers. De landelijke cijfers tonen een samenstelling van 85% alleen gaanden (gezinshereniging zal nog plaatsvinden) en 15% gezinnen. De gemeente heeft geen invloed op welke statushouders binnen de gemeente gehuisvest moeten worden. Dit betreft de leeftijd, afkomst, religieuze achtergrond en gezinssamenstelling.


C4. Worden de gezinsleden die nareizen meegerekend in de telling van 75 per jaar?
Ja, nareizigers worden meegeteld in de telling van het dan geldende half jaar.
 
C5. Hoe groot is de kans groot dat statushouders uiteindelijk blijven?

Dat is niet te voorspellen. Na 5 jaar bekijkt de IND of de statushouder nog steeds bescherming nodig heeft. Als dat het geval is, dan krijgt hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

                                                                            naar boven


huisvesting

D1. Waar wonen statushouders tot nu toe?
Tot nu toe worden statushouders gehuisvest in woningen van de drie corporaties in onze gemeente. Wij verhuren woningen aan huishoudens van statushouders.  We konden in 2016 en kunnen in 2017 niet alle statushouders op die manier huisvesten. We vinden het belangrijk dat er ook voldoende woningen overblijven voor de verhuur aan andere inwoners van Ambacht.
 
D2. Waar gaan de statushouders, die nu nog komen, wonen?
Een deel van de statushouders blijven we huisvesten in woningen van de drie corporaties in onze gemeente, zoals we dat hiervoor ook al deden. We kunnen niet alle statushouders op die manier huisvesten, als we willen dat er voldoende woningen overblijven voor de verhuur aan andere inwoners van Ambacht.

 

Het college heeft daarom in 2016 drie locaties aangewezen en onderzocht voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Het ging daarbij om een braakliggend terrein in de Steenbakkersstraat, een braakliggend terrein in de Gerard Alewijnsstraat en een gymzaal aan de Weteringsingel. Na onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid is tijdelijke huisvesting op die drie locaties echter te duur en te weinig flexibel gebleken. Daarom heeft het college van B&W besloten de drie locaties te laten vervallen.

 

Het college stelt de gemeenteraad op 6 maart 2017 voor om te kiezen voor het aankopen en tijdelijk inzetten van bestaand vastgoed, zoals woningen. Woningen die, zodra zij niet meer nodig zijn, ook weer verkocht kunnen worden. Die aanpak biedt flexibiliteit en is betaalbaar.

D3. Wanneer is er meer bekend over de huisvesting?
De gemeenteraad neemt op 6 maart 2017 een besluit over het aankopen en tijdelijk inzetten van bestaand vastgoed, zoals woningen.

 

D4. Wanneer en waar worden die woningen eventueel aangekocht?
Bij een positief besluit door de gemeenteraad op 6 maart 2017, worden er woningen verspreid over 2017 aangekocht. Daarbij wordt gelet op een goede spreiding van de woningen over de gemeente.
 
D5. Wie komen er in de nieuw aan te kopen woningen wonen?
De samenstelling van de statushouders die in een woning geplaatst worden is van tevoren niet bekend. In één woning kan bijvoorbeeld een gezin wonen. Of de woning wordt kamergewijs aan vier personen verhuurd.
 
D6. Welke uitgangspunten gelden er bij het zoeken naar geschikte woonlocaties?
De gemeente hanteert een aantal uitgangspunten bij het zoeken naar geschikte locaties. Belangrijk is:

 • een goede spreiding over de gemeente;
 • zorgen dat de opvang van statushouders op een tijdelijke locatie ook echt tijdelijk is;
 • lopende projecten niet belemmeren
 • veilige woonlocaties (conform bouwbesluit en maatschappelijk veilig)
 • investeren op slimme manier, met oog voor financieel en maatschappelijk rendement 

                                                                              naar boven


meedoen

E1. Wat wordt bedoeld met 'meedoen'?
We willen dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond kunnen meedoen in de Ambachtse samenleving. Dat betekent dat zij hun weg kunnen vinden in het dagelijks leven en dat zij bijvoorbeeld werken of naar school gaan en hun bijdrage leveren aan de samenleving. Blijven is meedoen, of dat nu voor vijf jaar is, of langer.
 
E2. Wie helpt de statushouders op weg in het dagelijks leven?
De gemeente kan daarvoor niet alleen zorgen. Om de participatie succesvol te laten verlopen is inzet nodig van veel partijen. Natuurlijk van de statushouder zelf, maar ook van onze maatschappelijke partners, vrijwilligers en onze eigen organisatie.
 
E3. Hoe worden de statushouders begeleid?
We helpen hen met algemene voorzieningen, zoals we dat voor andere inwoners doen. Het verschil zit hem daarin dat we in het begin direct een accent leggen op het leren van de taal en op alles wat je nodig hebt om je weg te vinden in een onbekende cultuur en samenleving.
 

E4. De statushouders doorlopen verschillende trajecten:

 • maatschappelijke begeleiding
  (leren omgaan met Nederlandse regels en procedures); 
 • onderwijs en taal
  (kinderen tot 18 jaar gaan naar school; iedereen leert onze taal); 
 • werk en inkomen
  (voorkomen van financiële problemen en begeleiden naar werk/ vrijwilligerswerk);
 • zorg, veiligheid sport en cultuur
  (toegang tot zorg en algemene voorzieningen).

In de eerste helft van 2017 worden vragen beantwoord als:
- Hoe is de dagbesteding van een statushouders?
- Op welke wijze worden zij begeleid?
- Op welke manier organiseert de gemeente het beheer van de woningen.


E5. Wat doet de gemeente om potentiële overlast te voorkomen?
De gemeente verkent op dit moment de mogelijkheden voor het beheer van de woningen. De gemeente ontwikkelt ook een participatieprogramma met grote aandacht voor taalonderwijs en participatie in de Ambachtse samenleving.

E6. Wat kan ik als individu, vereniging of bedrijf doen? 
De kracht van het lokale verenigingsleven, van vrijwilligers en van het bedrijfsleven is groot. Die kracht willen we graag benutten.
Wilt u zich op vrijwillige basis inzetten voor statushouders? Stuurt u dan een e-mail met uw naam en contactgegevens naar k.vanvuuren@h-i-ambacht.nl. Mevrouw van Vuuren neemt vervolgens contact met u op en gaat met u na wat de mogelijkheden zijn. U kunt bijvoorbeeld taalcoach worden, budgetcoach of gids. In het laatste geval maakt u mensen wegwijs in onze gemeente.
Ook bedrijven zijn welkom om een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door een stageplaats aan een statushouder beschikbaar te stellen. Meer informatie kunt u opvragen bij mevrouw van Vuuren, via k.vanvuuren@h-i-ambacht.nl  
 
E7. Wanneer leren nieuwkomers de Nederlandse taal?
We zijn ervan overtuigd dat een taalachterstand een grote barrière is om actief mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom willen we hierin graag investeren en zetten we in op taalonderwijs vanaf dag 1.We ontwikkelen op dit moment samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden een regionaal plan voor taalonderwijs in de toekomst en onderzoeken ook wat we hier lokaal nog meer aan kunnen doen.
 
E8. Wat voor inkomen krijgen statushouders?
Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als iedere andere inwoner van Nederland.In Nederland willen we zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen en dat is niet anders voor statushouders. De Sociale Dienst Drechtsteden verzorgt een uitkering voor het levensonderhoud van de statushouders en verzorgt ook een uitkering van de bijzondere bijstand. Vanuit de bijzondere bijstand gaat het om inrichtingskosten en om kosten van de eerste maand huur. De bijzondere bijstand wordt gefinancierd vanuit het minimabudget.
 
E9. Wat kost het volledige participatietraject?
Op dit moment is nog niet helemaal in te schatten welke middelen nodig en beschikbaar zijn voor de participatie van statushouders. In het Uitwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. Onder andere is daarin afgesproken dat in 2016 en 2017 de middelen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders worden verhoogd van € 1.000 euro per statushouder naar € 2.370.
Hiervoor moet de gemeente zich houden aan voorschriften van het Rijk en een participatie traject aanbieden aan de statushouders. De statushouder dient op zijn/haar beurt zich ook weer te houden aan afspraken.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar 14 078 of een mail sturen naar communicatie@h-i-ambacht.nl.


                                                                           naar boven

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht