Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Noordeinde

Noordeinde

Update: 26 september 2018


Damweg tijdelijk afgesloten

De Damweg in de Ridderkerkse wijk Oostendam wordt met ingang van donderdag 27 september tijdelijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het gaat om het deel tussen het Havenhoofd in Hendrik-Ido-Ambacht en de Pruimendijk. Bewoners kunnen de straat wel in met een ontheffing van de gemeente. Ook voor hulpdiensten blijft de Damweg open.

 

De gemeente Ridderkerk heeft besloten tot deze maatregel om een eind te maken aan het vele sluipverkeer door de Damstraat als gevolg van werkzaamheden die sinds 3 september aan het Noordeinde in Hendrik-Ido-Ambacht worden uitgevoerd.

 

Veel automobilisten negeren de omleidingsroute. Extra verkeersborden hebben niet tot het gewenste effect geleid. Bewoners van de Damstraat hebben laten weten, dat de situatie in hun ogen onacceptabel is geworden.

 

De verkeerswethouders Ralph Lafleur (H-I-Ambacht) en Peter Meij (Ridderkerk) hebben daarop de situatie besproken. Andere maatregelen dan afsluiting, zoals het inzetten van verkeersregelaars, verkeerslichten, de aanleg van drempels of het instellen van eenrichtingsverkeer, zouden onvoldoende effect hebben of onbedoelde neveneffecten hebben.

 

"We zijn tot de conclusie gekomen dat deze bijzondere situatie om een bijzondere maatregel vraagt. Het tijdelijk afsluiten van de Damweg lijkt voor ons nu de enige mogelijkheid'', stellen de wethouders. Ze realiseren zich dat de tijdelijke afsluiting omrijden betekent voor automobilisten die de Damweg niet als  sluiproute maar als verbindingsweg gebruiken. Overigens blijven alle delen van beide gemeenten bereikbaar.

 

De gemeente Ridderkerk houdt de situatie na de afsluiting goed in de gaten en neemt indien nodig aanvullende maatregelen.

 

Bewoners van de Damweg zijn deze week per brief geïnformeerd over de afsluiting en de manier waarop een ontheffing kan worden aangevraagd.


Hierover is ook PDF-bestandeen bewonersbrief (676 kB) verstuurd aan de bewoners van de wijk Oostendam in Hendrik-Ido-Ambacht.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update: 12 september 2018

Eerst overlast, dan betere doorstroming

Vanaf 3 september starten ingrijpende werkzaamheden aan Noordeinde, de rotonde Noordeinde - Nijverheidsweg en De Schenkel. Deze belangrijke ontsluitingsroute van en naar de A15 is de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Oorzaken zijn de groei van het aantal Ambachters, de aantrekkende economie en de uitbreiding van bedrijventerrein Antoniapolder.

De gemeente krijgt veel klachten dat het verkeer vrijwel dagelijks vast staat tijdens de spitsuren. Hoog tijd dus om te zorgen voor een betere doorstroming, zodat het verkeer weer snel en veilig Hendrik-Ido-Ambacht aan de kant van de Antoniapolder in en uit kan rijden.

Eerst overlast...
Van 3 september tot december voeren we de werkzaamheden uit. Die zullen overlast geven. Als voorbereiding op de werkzaamheden is het fietspad vanaf 27 augustus afgesloten. Fietsers worden met borden omgeleid via de Teunis Stooplaan, Veersedijk en Havenkade (en andersom). Op 3 september starten de werkzaamheden aan de autoweg. De Schenkel is vanaf dan helemaal afgesloten voor al het verkeer.

Vanaf het Noordeinde wordt met borden een adviesroute aangegeven naar de A15/Ridderkerk, namelijk door naar het Sandelingenknooppunt te rijden en daar via de A16 naar de A15 te rijden. Kan het echt niet anders, dan is er een omleiding via de Nijverheidsweg naar de A15. We verwachten dat deze route zowel binnen als buiten de spits erg druk is. U kunt er dus altijd langs, maar het is veel drukker dan normaal.

... vanaf 2019 betere doorstroming
Ralph Lafleur (wethouder verkeer en vervoer): "Deze grote aanpassing aan het Noordeinde is het laatste deel van een serie maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. We hebben de afgelopen tijd verschillende projecten uitgevoerd om uiteindelijk de hoofdwegenstructuur in de Antoniapolder te verbeteren: de Teunis Stooplaan is aangelegd om de Antoniuslaan met het Noordeinde te verbinden, de Nijverheidsweg en de Veersedijk zijn heringericht. Alle aanpassingen aan deze wegen hangen met elkaar samen. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, is er vanaf 2019 een betere doorstroming in de Antoniapolder".

alternatieven
Wethouder Ralph Lafleur: "Ik vind het vervelend dat er 4 maanden overlast is. We vragen veel geduld van inwoners, ondernemers en iedereen die normaal gesproken over het Noordeinde rijdt. Ik roep iedereen op om nu alvast over alternatieven na te denken, zodat u in deze periode zo min mogelijk overlast heeft." Is het voor u mogelijk om afspraken te maken met uw werkgever over uw werktijden tijdens de werkzaamheden? Op die manier kunt u de drukke spitstijden mijden en heeft u minder kans op een langere reistijd. Niet alle reizigers kunnen natuurlijk een ander reistijdstip kiezen, maar ook dan zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld:
 • Omrijden via de A16, via Zwijndrecht of de Sandelingen. Voor het knooppunt bij de Sandelingen bekijkt u makkelijk op www.h-i-ambacht.live hoe druk het op het knooppunt is;
 • Gebruikmaken van de (water)bus. De vaartijden vindt u in de reisplanner van de Waterbus, de busritten in de Arriva reisplanner.

verzoek

Wethouder Ralph Lafleur heeft een verzoek aan alle weggebruikers: "Ondanks dat de adviesroute via de A16 of de omleidingsroute langs de Nijverheidsweg tijdens de werkzaamheden niet een snelle route zal zijn, wil ik u vragen niet op zoek te gaan naar sluiproutes. Als u dat wel doet, zorgt u voor overlast bij de mensen die daar wonen. Ik hoop enorm dat u daar, ondanks de drukte, rekening mee houdt. Ook vraag ik u om voorzichtig te zijn als u langs de mensen rijdt die de werkzaamheden uitvoeren. Ook zij komen na hun werkdag graag weer veilig thuis."

 

omleidingsroutes

 

aanpassingen

Om de doorstroming te verbeteren, passen we bij het Noordeinde de volgende dingen aan:

 • De rotonde wordt straks 2 banen breed. Als u richting de N915/A15 rijdt, is de meest rechtse baan zelfs een bypass, parallel aan de rotonde naar de N915;
 • De rijstroken/opstelstroken voor de stoplichten bij de N915 worden langer;
 • De stoplichten bij de kruising met De Schenkel gaan weg. Zo kunt u direct doorrijden. Vanaf De Schenkel kunt u straks alleen rechtsaf het Noordeinde op. Daarmee ontmoedigen we sluipverkeer via de Veersedijk en de Kerkstraat;
 • Er komt in samenwerking met Rijkswaterstaat een signalering zodat u kunt zien of de brug open gaat, zodat u tijdig de juiste richting kan kiezen;
 • We maken het Noordeinde groener: er komen meer en verschillende soorten bomen en er komt een bloemrijk mengsel dat aantrekkelijk is voor bijen.

nieuwe verkeerssituatie.

 

 • De meeste aanpassingen passen in het geldend bestemmingsplan. Voor een klein deel aan de noordkant (donkerblauw) (36 kB) is dat niet het geval. Hiervoor doorlopen we op dit moment een uitgebreide officiële procedure. Zolang de procedure loopt voeren we op deze delen alleen voorbereidende werkzaamheden uit die we terug kunnen draaien als dat nodig blijkt te zijn. Zo wordt daar voorlopig niet geasfalteerd.


initiatief van inwoners

Naast deze geplande werkzaamheden ontving de gemeente op initiatief van inwoners een aantal suggesties om de drukte op de Kerkstraat en de Dorpsstraat te verminderen. Voor en tijdens de zomervakantie rekende een professioneel verkeersbureau de aangedragen suggesties door. Zo kunnen we zien welke suggesties zorgen voor minder drukte in de Kerkstraat en de Dorpsstraat, en of niet elders overlast ontstaat. Omdat er tijdens de zomervakantie geen besluiten genomen kunnen worden, informeren wij u na de zomervakantie over de concrete acties die hieruit voortkomen.

Inwoners en bedrijven aan het Noordeinde,Grotenoord, Nijverheidsweg, Grotenoord, Veerweg, Nieuwe Bosweg en Veersedijk krijgen dinsdag 21 augustus een brief over de werkzaamheden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend op de aanvraag om omgevingsvergunning 'Optimalisatie Noordeinde'. Het Noordeinde wordt geoptimaliseerd om de doorstroming te verbeteren. De geoptimaliseerde weg zal meer ruimte in beslag nemen dan de huidige weg. Een klein deel van de weg (aan de noordzijde) komt hierdoor in de bestemming Groen van het bestemmingsplan Antoniapolder+ te liggen, waar wegen niet zijn toegestaan. Dit betreft een deel van de opstelstrook richting de brug en de bypass die bij de rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg wordt aangelegd. Om deze delen van de weg planologisch mogelijk te maken wordt toepassing gegeven aan de uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo.

 


stukken ter inzage

Vanaf 23 augustus 2018 ligt gedurende een periode van zes weken de verleende omgevingsvergunning inclusief de bijhorende ruimtelijke onderbouwing ter inzage. U kunt deze stukken vinden op de volgende locaties:


 • op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is de digitale omgevingsvergunning geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.pb17Noordeinde-3001

 • een PDF-bestandpdf-versie van de omgevingsvergunning en de bijhorende ruimtelijke onderbouwing (12 MB)
 • de papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.


beroep en voorlopige voorziening

Indien u rechtstreeks in uw belang getroffen bent en u hebt tijdig een zienswijze ingebracht op de ontwerp-omgevingsvergunning, dan kunt u schriftelijk en gemotiveerd een beroepschrift indienen. Dit kunt u richten aan de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. De termijn voor het indienen van uw beroepschrift is zes weken na de datum van verzending van de omgevingsvergunning.


In het geval u geen zienswijze hebt ingediend, kunt u alsnog beroep instellen indien:


 • de verleende omgevingsvergunning gewijzigd is ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning

 • u aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig uw zienswijze kenbaar te maken.


Dit besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


U kunt ook digitaal beroep en een voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Verdere informatie treft u op de genoemde website.


In september begint de herinrichting van Noordeinde, rotonde Noordeinde-Nijverheidsweg en De Schenkel.