Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten scholencluster Kruiswiel

scholencluster Kruiswiel

Op deze pagina vindt u informatie over het project scholencluster Kruiswiel.

De pagina is ingedeeld op:

algemeen

De gemeente en de onderwijsinstellingen in Hendrik-Ido-Ambacht realiseren een nieuw scholencluster in de wijk Kruiswiel, op de locatie van het huidige jeugdspeelpark (Van Kijfhoekstraat/IJdenhove). Het cluster maakt deel uit van het huisvestingsplan voor alle basisscholen in de gemeente.

twee scholen
In scholencluster Kruiswiel komen twee scholen: reformatorisch onderwijs (samenvoeging van de huidige Willem de Zwijgerschool en de Koningin Wilhelminaschool) en openbaar onderwijs (De Dukdalf). In totaal komen er 30 lokalen. En natuurlijk algemene ruimtes en ruimtes voor het personeel. Het gebouw krijgt twee lagen: begane grond en een eerste verdieping. Er gaan ongeveer 750 leerlingen naar school.

bereikbaarheid
Het cluster krijgt meerdere ingangen, diverse schoolpleinen en ruimte om fietsen te stallen. Hoewel personeel en leerlingen en hun ouders worden gestimuleerd om te voet of op de fiets naar school te komen, komen er ook voorzieningen voor autoverkeer. De gemeente legt parkeerplaatsen aan en er komt een kiss & ride strook, waar ultrakort geparkeerd mag worden om de kinderen te halen of te brengen. Het cluster zal zowel vanuit de wijk Kruiswiel als vanuit de wijk Volgerlanden Oost bereikbaar zijn.

planning
De planning is dat de leerlingen met ingang van het schooljaar 2018-2019 hier naar school kunnen.

procedure
Om de nieuwbouw van het scholencluster mogelijk te maken, is een aantal stappen nodig. De gemeente wijzigt het bestemmingsplan en onderzoekt onder andere welke verkeerskundige aanpassingen in de wijk nodig zijn. De scholen werken aan het ontwerp van het gebouw.

Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectleider mevrouw Annet ter Huurne of de projectsecretaris mevrouw Cora Nederlof.


Jeugspeelpark / scholencluster Kruiswiel
locatie Jeugdspeelpark/scholencluster Kruiswiel (bij benadering) in GoogleMaps.

recente ontwikkelingen (2017)

Omwonenden brief van 10 februari 2017

Op 10 februari 2017 heeft de gemeente bij de omwonenden van de scholen in de wijk Kruiswiel PDF-bestandbijgaande brief (359 kB) laten bezorgen.


2016 voortgang bestemmingsplanprocedure
Op 7 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan "Scholencluster Kruiswiel" vast. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld voor de scholencluster Kruiswiel vanwege het bedrijventerrein 'Aan de Noord'. Om de bestemmingsplanprocedure af te ronden, wordt dit vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd. Sinds 17 maart 2016 ligt dit plan inclusief de uitgevoerde onderzoeken samen met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor iedereen ter inzage:

PDF-bestandpublicatie vaststellingsbesluit (52 kB)

PDF-bestandnota zienswijze bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel (1988 kB)
PDF-bestandbestemmingsplan en toelichting (1123 kB)

PDF-bestandregels (189 kB)
PDF-bestandverbeelding (197 kB)

PDF-bestandbesluit Hogere Grenswaarden (HGW) (103 kB)
Bijlage 01 - PDF-bestandakoestisch onderzoek inrichtingslawaai (1357 kB)
Bijlage 02 - PDF-bestandverkennend bodemonderzoek (17 MB)
Bijlage 03 - PDF-bestandquickscan flora en fauna (2507 kB)
Bijlage 04 - PDF-bestandvervolgonderzoek flora en fauna (1052 kB)
Bijlage 05 - PDF-bestandakoestisch onderzoek wegverkeerlawaai (252 kB)
Bijlage 06 - PDF-bestandparkeeronderzoek (1845 kB)
Bijlage 07 - PDF-bestandinpassingsstudie (4270 kB)


In een periode van zes weken, van 17 maart 2016 tot en met 27 april 2016, kunnen de volgende personen of instanties beroep instellen:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar maakten aan de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad en
  • een ieder die als gevolg van de wijzigingen in het vastgesteld bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage lag, belanghebbend is geworden.

Een beroepschrift moet u indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

 

Bovengenoemde belanghebbenden kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden niet in werking voor op dit verzoek is beslist.

verkeersmaatregelen in Kruiswiel
De verhuizing van drie scholen naar de nieuwbouwlocaties in Kruiswiel betekent dat er meer verkeer door de wijk zal rijden. Wij hebben onderzocht op welke plekken in de wijk aanpassingen nodig zijn in de inrichting om te kunnen zorgen dat kinderen veilig kunnen lopen/fietsen en het autoverkeer goed doorstroomt.

Naast de gebruikelijk informatieverspreiding (onder andere via Gemeentenieuws) worden bewoners op de hoogte gehouden via e-mail en brieven. Daarnaast is er ook een informatieavond georganiseerd. Een aantal bewoners uit de wijk heeft eind vorig jaar gereageerd op het concept-schetsontwerp met maatregelen voor de verkeersveiligheid. Wij hebben die reacties waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is met een begeleidend schrijven aan de omwonenden van de scholen verstuurd.

PDF-bestandomwonendenbrief verkeersmaatregelen Kruiswiel 9 februari 2016 (474 kB)
PDF-bestanddefinitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel 26 januari 2016 (2453 kB)

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor weggebruikers en omwonenden te beperken. De eerste werkzaamheden starten waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2016

bewonersoverleg Kruiswiel
Sinds september 2014 is er een bewonersoverleg Kruiswiel. Ongeveer 20 omwonenden hebben zich hiervoor aangemeld. De gemeente organiseert een overleg als er nieuwe informatie beschikbaar is. De deelnemers hebben kunnen meepraten over de inrichting van de kavel (massastudie) en zullen na de zomer ook kunnen meepraten over onder andere de buitenruimte van de scholen.


archief

2015 besluitvorming voorbereidingskrediet
In het kader van het coalitieprogramma is afgesproken om op de locatie Jeugdspeelpark een scholencluster te realiseren. Het Jeugdspeelpark zal op grond van het coalitieakkoord worden verplaatst naar het recreatiegebied Sandelingen Ambacht. Op 11 september 2014 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project Scholencluster Kruiswiel. Om het definitieve ontwerp te kunnen opstellen voor de infrastructuur wordt aan de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

PDF-bestandgetekend raadsbesluit voorbereidingskrediet (1766 kB)

PDF-bestandmassastudie schets oppervlakten (545 kB)
PDF-bestandmassastudie schets parkeren en infrastructuur (497 kB)

2015 ontwerpbestemmingsplan
Tussen 4 september en 15 oktober 2015 lag PDF-bestandhet ontwerpbestemmingsplan (32 kB) ter inzage. Op 22 september 2015, in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, was er samen met de scholen een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloopavond hebben schoolbesturen en gemeente belangstellenden geïnformeerd over:

  • het ontwerpbestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure en
  • de massastudie en de plannen van de scholen voor het gebouw.

op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het verloop van de bestemmingsplanprocedure? Stuur dan een e-mail naar c.nederlof@h-i-ambacht.nl en geef in de titel van uw e-mail aan: 'e-mailberichten Kruiswiel'. U ontvangt vanaf dat moment steeds van tevoren een e-mailbericht wanneer er een stuk ter inzage of ter visie komt te liggen.

PDF-bestandbewonersbrief juli 2015 (535 kB)
PDF-bestandbewonersbrief september 2015 (535 kB)

2015 inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen is goed bezocht
De verhuizing van drie scholen naar de nieuwbouwlocaties aan de Jan Wissenslaan en bij het huidige Jeugdspeelpark betekent dat er meer verkeer dor de wijk zal rijden. Op 10 november 2015 was er een inloopbijeenkomst over de maatregelen die de gemeente wil treffen voor de verkeersveiligheid in de wijk Kruiswiel. Doel is dat kinderen veilig kunnen lopen/fietsen en dat autoverkeer goed doorstroomt.

Veel omwonenden hebben de inloopbijeenkomst bezocht om vragen te stellen en hun mening te geven over het concept-schetsontwerp van de inrichting. Na de bijeenkomst beoordeelt de gemeente de reacties en ronden we het schetsontwerp definitief af.

PDF-bestanduitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (542 kB)
PDF-bestandbijlage bij uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (concept-schetsontwerp) (2427 kB)


2015 kaders
In februari 2015 stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het scholencluster: aantal lokalen, financi├źn, verkeersveiligheid en parkeren, stedenbouwkundige voorwaarden en ingebrachte wensen.

PDF-bestand2 februari 2015 raadsvoorstel kaders scholencluster Kruiswiel (378 kB)

bijlagen bij raadsvoorstel van februari 2015:
PDF-bestandoptimalisatie ruimtegebrek basismodel Scholencluster Kruiswiel (1235 kB)
PDF-bestandparkeerdrukmeting omgeving Scholencluster Kruiswiel (1124 kB)
PDF-bestandinventarisatie kaders en uitgangspunten scholencluster Kruiswiel (1217 kB)

archiefstukken 2013 en 2014 voorbereidingsfase
PDF-bestand26 september 2014 uitnodiging inloopavond scholencluster Kruiswiel (50 kB)
PDF-bestand18 september 2014 haalbaarheidsonderzoek 2012 scholencluster naast het Jeudspeelpark (1961 kB)
PDF-bestand18 september 2014 memo gemeenteraad stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark (166 kB)
PDF-bestand12 september 2014 globale planning en ontwikkeling Scholencluster Kruiswiel en verplaatsing Jeugdspeelpark (121 kB)
PDF-bestand11 september 2014 inpassingstudie scholencluster Kruiswiel (6733 kB)
PDF-bestand9 september 2014 raadsvoorstel voorbereidingskrediet (1492 kB)
PDF-bestand18 juli 2014 - bewonersbrief omwonenden Jeugdspeelpark scholencluster Kruiswiel (802 kB)

PDF-bestand17 juli 2014 - antwoorden op vaakgestelde vragen scholencluster Kruiswiel (75 kB)
PDF-bestand27 juni 2013 - brief aan omwonenden Jeugdspeelpark (802 kB)
PDF-bestand27 juni 2013 - toelichting op onderzoek naar scholencluster op locatie Jeugdspeelpark (116 kB)

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht