Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Scholen Kruiswiel

Scholen Kruiswiel

Op deze pagina vindt u informatie over het project scholen Kruiswiel.

De pagina is ingedeeld op:

algemeen

Geen cluster, maar kleinschaliger onderwijs
In februari 2017 hebben de schoolbesturen bekend gemaakt dat zij het niet redden om Scholencluster Kruiswiel te bouwen binnen de vergoeding die zij daarvoor in 2015 met de gemeente zijn overeengekomen. Overleg en onderzoek in de afgelopen maanden hebben geresulteerd in het voorstel dat op 3 juli in de gemeenteraad besloten is.


Op 4 december 2017 zal  de gemeenteraad de financiĆ«le kant van de nieuwbouw van De Willem de Zwijgerschool en De Dukdalf bespreken.


PDF-bestandRaadsvoorstel Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Kruiswiel (456 kB)

PDF-bestandBijlage (115 kB)Hoe nu verder?
Uitgangspunt is dat de realisatie van het schoolgebouw op de locatie van het huidige Jeugdspeelpark zo snel mogelijk wordt hervat.

Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectleider mevrouw Annet ter Huurne of de projectsecretaris mevrouw Cora Nederlof.

Jeugspeelpark / scholencluster Kruiswiel
locatie Jeugdspeelpark/scholencluster Kruiswiel (bij benadering) in GoogleMaps.


recente ontwikkelingen (2017)

September 2017


Voorbereiding nieuwbouw Willem de Zwijgerschool

Rond december beslist de gemeenteraad of de plannen voor de nieuwe Willem de Zwijgerschool in Kruiswiel doorgaan. Als de raad akkoord is, wil de gemeente beginnen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Daarom starten we nu al met het aanvragen van een omgevingsvergunning om de bomen op het terrein te verwijderen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het PDF-bestandGemeentenieuws van 27 september. (608 kB)


PDF-bestandRaadsvoorstel 3 juli 2017 (2500 kB)


PDF-bestandBijlage 1 (472 kB)
PDF-bestandBijlage 2 (3498 kB)
PDF-bestandBijlage 3 (233 kB)


Wat betekent dit voor de scholen?
Bij een positief besluit in het vierde kwartaal van 2017 neemt de Willem de Zwijgerschool op termijn haar intrek in de nieuwbouw op de locatie waar nu nog het Jeugdspeelpark is te vinden. In het raadsvoorstel wordt rekening gehouden met nieuwbouw van De Dukdalf, maar worden de details nog niet ingevuld. Dat onderwerp wordt op een later moment uitgewerkt.


Omwonenden brief van 10 februari 2017

Op 10 februari 2017 heeft de gemeente bij de omwonenden van de scholen in de wijk Kruiswiel PDF-bestandbijgaande brief (359 kB) laten bezorgen.


bewonersoverleg Kruiswiel
Sinds september 2014 is er een bewonersoverleg Kruiswiel. Ongeveer 20 omwonenden hebben zich hiervoor aangemeld. De gemeente organiseert een overleg als er nieuwe informatie beschikbaar is. De deelnemers hebben kunnen meepraten over de inrichting van de kavel (massastudie) en zullen na de zomer ook kunnen meepraten over onder andere de buitenruimte van de scholen.


archief

2016 voortgang bestemmingsplanprocedure
Op 7 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan "Scholencluster Kruiswiel" vast. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld voor de scholencluster Kruiswiel vanwege het bedrijventerrein 'Aan de Noord'. Om de bestemmingsplanprocedure af te ronden, wordt dit vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd. Sinds 17 maart 2016 ligt dit plan inclusief de uitgevoerde onderzoeken samen met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor iedereen ter inzage:

PDF-bestandBestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel (535 kB)
PDF-bestandPublicatie (52 kB)

PDF-bestandToelichting (1123 kB)

PDF-bestandRegels (189 kB)

PDF-bestandVerbeelding (197 kB)

PDF-bestandBesluit (103 kB)


In een periode van zes weken, van 17 maart 2016 tot en met 27 april 2016, kunnen de volgende personen of instanties beroep instellen:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar maakten aan de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad en
  • een ieder die als gevolg van de wijzigingen in het vastgesteld bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage lag, belanghebbend is geworden.

Een beroepschrift moet u indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

 

Bovengenoemde belanghebbenden kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden niet in werking voor op dit verzoek is beslist.

archiefstukken 2015
PDF-bestandomwonendenbrief verkeersmaatregelen Kruiswiel 9 februari 2016 (1217 kB)
PDF-bestanddefinitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel 26 januari 2016 (1124 kB)
PDF-bestandgetekend raadsbesluit voorbereidingskrediet (1766 kB)

PDF-bestandmassastudie schets oppervlakten (545 kB)
PDF-bestandmassastudie schets parkeren en infrastructuur (497 kB) 
PDF-bestandhet ontwerpbestemmingsplan (32 kB) 
PDF-bestandbewonersbrief september 2015 (535 kB)
PDF-bestanduitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (542 kB)
PDF-bestandbijlage bij uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (concept-schetsontwerp) (2427 kB)
PDF-bestand2 februari 2015 raadsvoorstel kaders scholencluster Kruiswiel (378 kB)

PDF-bestandoptimalisatie ruimtegebrek basismodel Scholencluster Kruiswiel (1235 kB)

PDF-bestandparkeerdrukmeting omgeving Scholencluster Kruiswiel (1124 kB)
PDF-bestandinventarisatie kaders en uitgangspunten scholencluster Kruiswiel (1217 kB)

archiefstukken 2013 en 2014 voorbereidingsfase
PDF-bestand26 september 2014 uitnodiging inloopavond scholencluster Kruiswiel (50 kB)
PDF-bestand18 september 2014 haalbaarheidsonderzoek 2012 scholencluster naast het Jeudspeelpark (1961 kB)
PDF-bestand18 september 2014 memo gemeenteraad stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark (166 kB)
PDF-bestand12 september 2014 globale planning en ontwikkeling Scholencluster Kruiswiel en verplaatsing Jeugdspeelpark (121 kB)
PDF-bestand11 september 2014 inpassingstudie scholencluster Kruiswiel (6733 kB)
PDF-bestand9 september 2014 raadsvoorstel voorbereidingskrediet (1492 kB)
PDF-bestand18 juli 2014 - bewonersbrief omwonenden Jeugdspeelpark scholencluster Kruiswiel (802 kB)

PDF-bestand17 juli 2014 - antwoorden op vaakgestelde vragen scholencluster Kruiswiel (75 kB)
PDF-bestand27 juni 2013 - brief aan omwonenden Jeugdspeelpark (802 kB)
PDF-bestand27 juni 2013 - toelichting op onderzoek naar scholencluster op locatie Jeugdspeelpark (116 kB)

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht