Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

spreekrecht

Wie invloed wil uitoefenen op (het beleid van) de gemeente, kan gebruikmaken van het spreekrecht.

 

raadscommissie
Voor de gemeenteraad of het college van burge­meester en wethouders een besluit neemt over een bepaald onderwerp, wordt het onderwerp in kwestie meestal eerst in een vergade­ring van één van de raadscommis­sies behandeld. De raads­commis­sies bestaan uit leden van de gemeente­raad en een aantal burgerraadsleden, die min of meer gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied.

onderwerpen
De raadscommissie adviseert de gemeenteraad over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De vergade­rin­gen van de commissies zijn over het algemeen open­baar en worden gehouden in het gemeentehuis. De agenda van de raadscommis­sies wordt gepubli­ceerd in het Gemeentenieuws en op deze website. De commissiestukken liggen enkele dagen vóór een vergadering ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis.

spreken
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de raads- en commissievergaderingen iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan. Voor de commissies kan het ook gaan om onderwerpen die het werkterrein van de commissie betreffen. Hiervoor is maximaal dertig minuten ingeruimd aan het begin van de vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, ga dan als volgt te werk:

  • Meld ten minste twee werkdagen voor de vergadering bij de griffier over welk(e) onderwerp(en) op de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078 770 26 87 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl.
  • Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op.
Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter in volgorde van aanmelding. Hierna doet de voorzitter of een lid van de raad /commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

uitgezonderd
Uitgezonderd van het spreekrecht zijn:
  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • benoemingen, keuzes, voordrachten en aanbevelingen van personen en
  • onderwerpen waarover een klacht kan of kon worden ingediend volgens artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.