Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Waterlandgoed De Noorden

Waterlandgoed De Noorden

Ontwerpbestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-2001 ter inzage ligt.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Voor de realisatie van een waterlandgoed aan de Achterambachtseweg is op initiatief van de eigenaar een plan voorbereid. Centraal in deze plannen staat de aanleg van een waterlandgoed achter de monumentale boerderijen Vreedebest en Palmhoeve. Het aan te leggen waterlandgoed resulteert in een groen landschap met de ontwikkeling van nieuwe natuur langs en op de oever van de Waal. Dit landgoed wordt grotendeels voor het publiek opengesteld. In dit plangebied worden tevens maximaal zeven woningen mogelijk gemaakt als onderdeel van het gehele waterlandgoed.

 

Ondanks dat de aanleg van het landgoed past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid op het gebied van natuur en recreatie, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk om het plan te realiseren. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' wordt de aanleg ervan planologisch mogelijk.

 

Hogere grenswaarden

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het geluid afkomstig van het wegverkeer rondom het plangebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de rijkswegen A15/ A16/ N915 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt en dat er geen doelmatige geluidmaatregelen aan deze bronnen mogelijk zijn om de geluidsbelasting te reduceren. Het vaststellen van hogere grenswaarden is dan ook noodzakelijk. Aangezien in het plan maatregelen worden genomen om de geluidsbelasting te verkleinen tot de maximale ontheffingswaarde, hebben burgemeester en wethouders dan ook het voornemen om op grond van de Wet geluidhinder deze als hogere waarden toe te laten. Hiervoor ligt tevens een MS Word-bestandontwerpbesluit hogere grenswaarden (45 kB) ter inzage.

 

Stukken ter inzage

Van 30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

-          De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn geplaatst op http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/0A0FFA70-4622-4F90-AAE5-32282B0CEA4D/

-          Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-2001.

-         Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan vindt u hieronder.


PDF-bestand01. Toelichting ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden (3412 kB)

PDF-bestand02. Regels ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden (458 kB)

PDF-bestand03. Verbeelding (kaart) ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden (282 kB)

PDF-bestand04. Bijlage 1 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (3959 kB)

PDF-bestand05. Bijlage 2 - Verkennend bodemonderzoek (7246 kB)

PDF-bestand06. Bijlage 3 - Actualiserend bodemonderzoek (4084 kB)

PDF-bestand07. Bijlage 4 - Archeologisch bureau- en booronderzoek (9 MB)

PDF-bestand08. Bijlage 5 - Archeologisch karterend booronderzoek (4221 kB)

PDF-bestand09. Bijlage 6 - Quickscan Ecologie (2981 kB)


-         De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Van 30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018 ligt tevens het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage. Dit besluit is te raadplegen op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/waterlandgoed of bij de papieren stukken van het ontwerpbestemmingsplan in de hal van het gemeentehuis aan de Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden'. Een zienswijze moet uiterlijk 10 oktober 2018 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarden

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 10 oktober 2018 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u gedurende een periode van drie weken, tussen 10 september 2018 en 1 oktober 2018, een afspraak maken met dhr. R. Veeke van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2616.

 

 

ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
ruimtelijke plannen in procedure