Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Dit kan een vergoeding zijn voor:

 • fiets
 • openbaar vervoer
 • eigen vervoer (auto)
 • aangepast vervoer met taxi(bus)

Wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding van openbaar vervoer of fiets krijgen. 

De coördinatie van het leerlingenvervoer is in handen van mobiliteitsplatform Stroomlijn. Voor vragen kunt u dan ook bellen naar Stroomlijn, via telefoonnummer 088-5058555. (https://www.stroomlijn.nl/)

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

 • De afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 4 km bedraagt.;
 • De afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school  voor speciaal basisonderwijs meer dan twee kilometer bedraagt;

Aanvragen

Als u voor uw kind gebruik maakt of gebruik wil maken van de regeling leerlingenvervoer, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente via dashboarddoelgroepenvervoer.nl/hendrik-ido-ambacht

Let op! Voor de aanvraag kunt u aanvullende documenten nodig hebben. Vraag deze op vóórdat u een aanvraag doet. Zo zorgt u ervoor dat de gemeente uw aanvraag sneller kan afhandelen.

De documenten die u nodig kunt hebben, zijn:

 • Vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.
 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het gewone basisonderwijs bezoekt. Hiermee kunt u aantonen dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2021 lager is dan € 28.800,-.

Lukt de aanvraag niet? Vraag dan hulp bij Stroomlijn. Zij behandelen de aanvragen voor de gemeente. Stroomlijn is bereikbaar via telefoonnummer 088-5058555 of email leerlingenvervoer@stroomlijn

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Wetgeving

De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de:
Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021.


 

 

 

 • fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Met het oog op de vrijheid van onderwijs en het bezoeken van de meest passende school voor iedere leerling, draagt de gemeente zorg voor het vervoer van leerlingen naar scholen. In verreweg de meeste gevallen leggen leerlingen de afstand van huis naar school en terug zelfstandig af of worden zij door hun ouders gebracht en gehaald. Soms gaat dat echter niet. De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021.

Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021

De nieuwe verordening Leerlingenvervoer is in grote lijnen een voortzetting van de vorige verordening Leerlingenvervoer en het lokale maatwerk. Het doel van de verordening Leerlingenvervoer is te garanderen dat alle kinderen in onze gemeente gebruik kunnen maken van hun recht op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en/of levensbeschouwelijke overtuiging. Deze verordening zorg ervoor dat de afstand naar school of de beperking van een kind nooit een belemmering kan zijn voor het schoolbezoek. In eerste instantie sluiten wij aan bij de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG. Tegelijkertijd hebben wij op onderdelen de Modelverordening Leerlingenvervoer aangepast aan ons lokale maatwerk.

De volgende onderdelen zijn passend gemaakt:

 • Vrijstelling van de eigen bijdrage voor SBO scholen (speciaal basisonderwijs);
 • De kilometerafstand naar de dichtstbijzijnde SBO school is bepaald op 2 kilometer en de kilometerafstand naar de dichtstbijzijnde basisschool is bepaald op 4 kilometer. De kilometerafstand van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is net als in de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG op 6 km blijven staan
 • Het verstrekken, na overleg met de scholen, ouders of verzorgers en artsen/behandelaars, van een OV-vergoeding of een fietsvergoeding voor leerlingen die in aanmerking komen voor aangepast vervoer naar SO(speciaal onderwijs) of VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en die de overstap willen maken van aangepast vervoer naar openbaar vervoer of naar eigen vervoer (fiets)
 • In de nieuwe verordening wordt de eigen bijdrage voor vervoer naar een basisschool met een denominatie die niet in onze gemeente vertegenwoordigd is, niet meer in rekening gebracht.

Als u voor uw kind gebruik maakt of gebruik wil maken van de regeling leerlingenvervoer, an kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente via dashboarddoelgroepenvervoer.nl/hendrik-ido-ambacht