Procedure en inspraak

Als de gemeenteraad besluit dat een bestemmingsplan wordt herzien, dan wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. In de zes weken waarin het plajn ter inzage ligt, kan iedereen daar op reageren door in te spreken bij het college van b&w. In die zes weken wordt ook een inloop- of inspraakavond gehouden, georganiseerd door de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan

Hierna stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Via onder meer het gemeentenieuws (@gemeentehi in Weekblad De Brug) wordt aangekondigd dat het ontwerp zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. U kunt binnen deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening kenbaar maken, door een zienswijze in te dienen.

Aanpassing

De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Wanneer een zienswijze daartoe aanleiding geeft, wordt het bestemmingsplan aangepast. Voor informatie over wijzigingen van bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Ontwikkeling.

Bekendmaking

De gemeenteraad stelt het (eventueel gewijzigd) bestemmingsplan vast binnen 12 weken na ter inzagelegging van het plan. Binnen twee weken na vaststelling ligt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Als door Gedeputeerde Staten of door de Inspecteur van VROM een zienswijze is ingediend en deze niet of gewijzigd door de gemeenteraad is overgenomen, dan wordt het besluit zes weken na de vaststelling bekendgemaakt.

Beroep

Bent u het als belanghebbende niet eens met de beslissing van de gemeenteraad en heeft u al eerder een zienswijze ingediend, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Raad van State

Het bestemmingsplan is van kracht nadat de termijn van zes weken waarin het plan ter inzage lag voorbij is, tenzij beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wel een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van die afdeling.

Is er geen beroep ingesteld en geen voorlopige voorziening gevraagd, dan is het bestemmingsplan van kracht en worden aanvragen om omgevingsvergunningen voortaan daaraan getoetst.

Over hoe een bestemmingsplan tot stand komt en hoe u daar invloed op kunt hebben.