Planschade

Omgevingsvergunningen worden in principe alleen verleend wanneer de aanvraag voor die vergunning past in de regels van het bestemmingsplan. In sommige gevallen kan daar van afgeweken worden.

Burgemeester en wethouders beslissen daarover nadat ze de belangen van directbetrokkenen hebben afgewogen.

Planschade

Een omgevingsvergunning met een planologische afwijkmogelijkheid kan aanleiding zijn voor het claimen van planschade in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen dat een of meer betrokkene(n) schadeloos gesteld wil worden als de omgevingsvergunning toegekend wordt wanneer die in strijd is met het bestemmingsplan.

De eventuele schadeloosstelling komt voor rekening van de aanvrager.

Schadevergoeding

Meent u schade te hebben geleden als gevolg van een bestemmingsplanafwijking, dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Deze mogelijkheid staat genoemd in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor de zogenoemde binnenplanse vrijstellingen is geen verzoek om toekenning planschade mogelijk.

Een verzoek om tegemoetkoming in schade wordt ter advisering voorgelegd aan een deskundig en onafhankelijk adviesbureau.

Waarborgsom

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot tegemoetkoming in schade vragen wij € 300,-. Dit drempelbedrag heeft de functie van waarborgsom en valt niet onder het heffen van gemeentelijke leges. Als uw verzoek tot schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan ontvangt u het bedrag weer.

Voor vragen over tegemoetkoming in schade kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling. Belt u hiervoor met 14 078 en vraag naar de afdeling Beleid en Ontwikkeling.