Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon Ambachts groen


Hendrik-Ido-Ambacht groeit en bloeit. In de gemeente staan bijna 13.000 gemeentelijke bomen. Ze staan langs straten, wegen en in plantsoenen en parken. In totaal zijn er meer dan 300 boomsoorten in de gemeente aanwezig. Voor diverse dieren als vogels, vleermuizen en insecten zijn bomen belangrijke nestel- en foerageerplaatsen. Bomen zorgen voor een fijne leefomgeving voor mens en dier.  


PDF-bestandBomenbeleidsplan 2018-2033 (3245 kB) 


PDF-bestandGroene kaart (4879 kB)Afstand tot de erfgrens

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 5:42) staat de hoofdregel dat er geen bomen mogen staan binnen twee meter van de erfgrens en heggen binnen een halve meter (de verboden zone). Er zijn echter een aantal uitzonderingen;

  • het mag wel als de boom, heg of struik niet boven de erfafscheiding komt.
  • Het mag wel als de buren geen bezwaar hebben. U kunt dit bijvoorbeeld laten vastleggen bij een notaris.
  • Als een boom, heg of struik meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat, dan is het mogelijk dat de verplichting tot verplaatsing is verjaard. Hier hangt wel een bewijslast aan.


Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Boswet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. De Wet natuurbescherming voorziet o.a. in de bescherming van soorten zoals dat voorheen was geregeld in de Flora- en faunawet. Het is bij de wet onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen (Vogel- en Habitatrichtlijn).

De Wet natuurbescherming voorziet ook in de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom (paragraaf 4.1. houtopstanden), zoals dat voorheen in de Boswet geregeld was. Houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming vallen bestaan uit een met bomen beplant oppervlak van 10 are of meer, of een rijbeplanting van meer dan 20 bomen buiten de vastgestelde komgrenzen. Met als doel het beschermen van bosareaal in Nederland. In zulke gevallen dient er een (kap)melding gedaan te worden bij de provincie verordening 'Uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland' zijn uitzonderingen voor de meldingsplicht en de reikwijdte van de wet vastgelegd.

meer informatieVergroenen van je tuin

Op deze pagina leest u hoe u uw eigen tuin groener kunt maken. 'Tegel eruit, groen erin', op deze wijze kunt u als inwoner een bijdrage leveren aan een groener Ambacht. Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen; ze bieden verkoeling bij hitte, hebben een waterbergende werking bij regen, vangen stoffen af, beïnvloeden de luchtvochtigheid en breken de wind.