Opvangschip Bellriva en 180 bewoners aangekomen in Ambacht

Op 15 juni 2023 stemde de gemeenteraad in met het collegevoorstel om extra noodopvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit in de vorm van een schip aan de Citadelkade met daarop ruimte voor maximaal 200 mensen. Het schip met de naam Bellriva, meerde op 7 juli in Ambacht aan en werd direct klaar gemaakt om de nieuwe bewoners te ontvangen. Verdeeld over dinsdag 18 en woensdag 19 juli kwamen de mensen aan uit de crisisnoodopvang Dordrecht en de mensen die eerder in de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel woonden. De Bellriva telt nu 180 bewoners. 
De crisisnoodopvanglocatie aan de Weteringsingel sloot na de verhuizing van de bewoners definitief de deuren en maakt in de toekomst onderdeel uit van de nieuwbouwplannen.

Mocht er onverwachts sprake zijn van overlast dan heeft het COA een telefoonnummer en e-mailadres opengesteld: 06-11266348 / fmmzhendrikidoambacht@coa.nl.

In onderstaand filmpje kunt u zien waar de bewoners terecht komen en hoe zij op de Bellriva zullen leven.

Bericht van de burgemeester

"Hendrik-Ido-Ambacht biedt binnenkort op een schip aan de Citadelkade plaats aan maximaal 200 vluchtelingen. Daarvoor gaf de gemeenteraad donderdag 15 juni in grote meerderheid groen licht. In deze noodopvang verblijven straks vluchtelingen in afwachting van hun procedure.

Ambacht heeft een lange traditie wat betreft de opvang van vluchtelingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven meer dan 1 miljoen Belgen in Nederland, meest inwonend bij gezinnen. Waaronder ook in Ambacht.

In 2003 werd een AZC met 500 vluchtelingen op Ambachts grondgebied gevestigd. Dat ging heel goed. En tot op de dag van vandaag zijn er contacten met de toen vervolgde Armenen die later weer konden terugkeren.

Ook de opvang van Oekraïners met ook daar betrokkenheid van vrijwilligers verloopt goed. Ook nu is er de inzet om alles veilig en in harmonie te laten verlopen voor zowel de Ambachters als de vluchtelingen.

Het is jammer dat het kabinet er bij voortduur niet in slaagt om de toestroom te verminderen, bijvoorbeeld door het bevorderen van opvang in de regio's zelf. En dat het er niet in slaagt om deze mensen, als ze in Nederland zijn gearriveerd, fatsoenlijk te huisvesten. De spreidingswet ofwel de dwangwet komt er niet voor niets.

Ik ben er trots op dat dit voor 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid niet nodig is. Dit omdat in goed overleg de aantallen worden gehuisvest die vanuit de landelijke verdeling aan onze regio zijn toebedeeld. Ik ben er van overtuigd dat het grote draagvlak in de raad ook zo leeft onder de Ambachters. De eerste vrijwilligers melden zich al. Verder hopen we van harte dat deze mensen, die vaak in korte tijd heel veel meegemaakt hebben, de rust krijgen die nodig is. Dat er ook zorgen zijn over het gedrag van sommige vluchtelingen begrijp ik heel goed. Daarom wordt hier ook serieus op toegezien.

Ook spannen we ons in dat deze mensen aan het werk kunnen. Landelijke regelgeving staat dit eigenlijk niet toe, maar samen met Dordrecht proberen we middels een pilot (proef) dit toch te regelen. Ik ben er van overtuigd dat het vaak jarenlang niks doen depressiviteit en negativiteit in de hand werkt. 80% van de Ambachtse Oekraïners werkt en dat is goed. Werk geeft zingeving, helpt bij het meedoen aan de samenleving en daarnaast staat Nederland te springen om mensen die de handen uit de mouwen steken. Laten we een realistisch vluchtelingenbeleid voeren dat humaan is en in harmonie wordt vorm gegeven."

Jan Heijkoop,
Burgemeester 
 

Jan Heijkoop - 100

vrijdag 15 juni 2023

Ambacht biedt op schip onderdak aan 200 mensen

De Ambachtse gemeenteraad is in meerderheid akkoord met het meren van een passagiersschip aan de Citadelkade om daarin mensen onderdak te bieden. Dat bleek in de extra raadsvergadering gisterenavond, donderdag 15 juni, over het voorstel daartoe van het college.

Onderdak

Het schip, MS Bellriva, biedt in eerste instantie onderdak aan 150 mensen die inmiddels geruime tijd samenleven in Dordrecht. De crisisnoodopvanglocatie in Dordrecht waar zij nu verblijven, sluit begin juli. Ook de 32 bewoners die op dit moment in de crisisnoodopvanglocatie aan de Weteringsingel verblijven, verhuizen naar de Bellriva. Het college stemde in met een door de raad ingediend amendement de locatie aan de Weteringsingel te sluiten zodra de bewoners zijn verhuisd naar de Bellriva. De exacte aankomstdatum van de boot is nog niet bekend, eerst worden de kade en faciliteiten in orde gemaakt.

Harmonie

Burgemeester Jan Heijkoop: "Ik kan me voorstellen dat inwoners en ondernemers zorgen hebben over de komst van het schip met daarop straks 200  vluchtelingen naar onze gemeente. Ik wil graag benadrukken dat we er alles aan zullen doen om te zorgen dat het verblijf van deze mensen in onze gemeente goed verloopt. Het COA zorgt als beheerder van de locatie voor voldoende beveiliging en wij zullen met alle relevante partners de gang van zaken nauwkeurig monitoren. We willen graag dat deze mensen in goede harmonie met onze inwoners samenleven. In eerdere situaties heb ik gezien dat dit kan en daarvoor heb ik zeer veel waardering. Ik roep alle inwoners nogmaals op om ook deze mensen respectvol in Ambacht te ontvangen."

Locatie

De gemeente zocht naar geschikte locaties, maar ziet die uiteindelijk alleen aan de Citadelkade, naast de hotelboot die er ligt voor de opvang van mensen uit Oekraïne. De locatie voor het schip is twee jaar beschikbaar. Omdat beide vaartuigen door andere organisaties worden beheerd, krijgen zij beide een eigen toegang en eigen beveiliging. Zo blijven beide opvanglocaties toegankelijk voor wie die bedoeld zijn.

Vluchtelingencrisis

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan geen plek bieden aan de vele vluchtelingen die zich wekelijks melden in Ter Apel. Met een prognose van 70.000 asielzoekers dit jaar, dreigt de asielketen -net als vorig jaar- overbelast te raken. Om te voorkomen dat mensen weer in het gras moeten slapen, kregen gemeenten een dringend verzoek van de staatssecretaris om extra opvangcapaciteit te bieden.

MS Bellriva, gebouwd in 1971, aan de kade in Dordrecht, in 2014 gefotografeerd door Bert Knot
MS Bellriva, gebouwd in 1971, aan de kade in Dordrecht, in 2014 gefotografeerd door Bert Knot.

Informatie

Kijk op deze pagina h-i-ambacht.nl/noodopvang voor meer informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen op h-i-ambacht.nl/Q&ACOASchip. Mist u informatie? Mail uw vraag of opmerking dan aan ons via gemeente@h-i-ambacht.nl. Dankuwel!

***

vrijdag 9 juni 2023

College: HIA kan mensen onderdak bieden op 2e schip

 Net als andere gemeenten is Hendrik-Ido-Ambacht gevraagd extra opvang te organiseren voor mensen die zich in Nederland willen vestigen.

De gemeente ziet hiervoor alleen mogelijkheden door middel van een boot aan de Citadelkade, naast de boot voor mensen uit Oekraïne. Het college heeft dit aan de gemeenteraad voorgesteld, die neemt aanstaande donderdag, 15 juni, een besluit over dit voorstel in een extra raadsvergadering.

Vluchtelingencrisis

Wie een asielprocedure wil beginnen om in Nederland te mogen wonen, moet zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een opvanglocatie, maar die is al langere tijd (over)vol. Dit jaar worden 70.000 mensen verwacht, waardoor net als vorig jaar het systeem overbelast raakt. Om mensonterende toestanden te voorkomen, verzoekt de staatssecretaris dringend aan gemeenten om extra opvangcapaciteit aan te bieden.

Beroep op inwoners

Burgemeester Jan Heijkoop: "In eerdere situaties heb ik gezien dat de Ambachtse gemeenschap vluchtelingen warm heeft ontvangen, waarvoor ik zeer veel waardering en respect heb. Mochten er nieuwe vluchtelingen komen, doe ik hierbij nogmaals een beroep op onze inwoners om ook deze mensen op een respectvolle manier in onze gemeente te ontvangen. Ik begrijp het als inwoners en ondernemers hier vragen of zorgen over hebben. Daar hebben wij oog voor en staan ervoor open daar met hen over in gesprek te gaan."

Locatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen periode verschillende locaties onderzocht, maar ziet voor noodopvang alleen mogelijkheden aan de Citadelkade, naast de boot die er sinds april vorig jaar ligt voor Oekraïense vluchtelingen. Die locatie is voor een periode van twee jaar beschikbaar. Daarnaast doet zich nu de mogelijkheid voor om per 1 juli een boot met een capaciteit van maximaal 200 mensen vanuit gemeente Dordrecht over te nemen. In eerste instantie wil de gemeente daar een groep van 150 vluchtelingen onderdak bieden. Die mensen leven al enige tijd in harmonie samen in een crisisnoodopvang in Dordrecht, maar deze locatie gaat per 1 juli sluiten.

Noodopvang Weteringsingel

Mocht de raad instemmen met de komst van de boot, dan biedt dit de mogelijkheid om de 32 bewoners die nu in de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel verblijven, op de boot onder te brengen. De locatie aan de Weteringsingel is bedoeld voor kortdurende opvang en niet geschikt voor een langer verblijf. De Weteringsingel zal na het vertrek van de huidige bewoners opgeknapt worden en beschikbaar blijven voor crisisnoodopvang.

Raadsvoorstel

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de locatie aan de Citadelkade en de beschikbare boot aan het COA aan te bieden. Op donderdag 15 juni, in een extra raadsvergadering, zal de raad daar een besluit over nemen.

Informatie

Wanneer de boot aan de Citadelkade meert, zal de gemeente zorgen voor een goede afstemming met de ondernemers in de omgeving van de Citadelkade. Ook inwoners blijven we informeren, via nieuwsberichten en via deze webpagina.

 

***

 

dinsdag 30 mei 2023

Crisisnoodopvang Weteringsingel toch langer in gebruik

De tijdelijke huisvesting van asielzoekers in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel wordt wederom verlengd, zo heeft het college van b&w besloten. De crisisnoodopvanglocatie zou eigenlijk per 1 juli van dit jaar stoppen.

Verantwoordelijkheid

Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt neemt verder toe. Deze zomer wordt weer een tekort aan opvangplekken verwacht. Om de situatie zoals vorig jaar bij Ter Apel te voorkomen, is aan gemeenten gevraagd de crisisnoodopvanglocaties langer open te houden. Burgemeester Jan Heijkoop: "We geven gehoor aan deze oproep en stellen de opvanglocatie aan de Weteringsingel langer beschikbaar. Zolang er na 1 juli geen andere oplossingen zijn om deze mensen reguliere huisvesting te bieden, nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid."

Crisisnoodopvang

Sinds juli 2022 biedt de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel onderdak aan maximaal 35 asielzoekers. De locatie is een crisisnoodopvanglocatie en is eigenlijk bedoeld voor kortdurende opvang. Het aantal opvangplekken in het land is echter beperkt, waardoor deze crisisnoodopvanglocatie langer nodig is.

***

dinsdag 6 december 2022

Crisisnoodopvanglocatie langer in gebruik

Hendrik-Ido-Ambacht verlengt de periode waarin het crisisnoodopvang biedt. De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel blijft daarvoor tot uiterlijk 1 juli 2023 in gebruik.

Rijksoverheid verplichtte eerder dit jaar (2022) de veiligheidsregio's zich in te spannen crisisnoodopvang te organiseren om zo het COA, Centraal Orgaan asielzoekers, bij te staan. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) moest aan 450 personen crisisnoodopvang (CNO) bieden. Hendrik-Ido-Ambacht, deel van die veiligheidsregio, draagt sinds juli 2022 bij aan het vervullen van deze regionale opgave met de crisisnoodopvanglocatie aan de Weteringsingel.

Positief

Onlangs vroeg de Rijksoverheid aan de veiligheidsregio's ook volgend jaar crisisnoodopvang te bieden. Dat verzoek legde VRZHZ voor aan het college van B&W. Dat besloot vandaag positief op het verzoek: Hendrik-Ido-Ambacht biedt ook volgend jaar crisisnoodopvang (CNO). Omwonenden zijn dinsdagmiddag 6 december via een bewonersbrief van de burgemeester geïnformeerd.

Crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang houdt in dat bed, bad, brood en veiligheid wordt geboden. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het beheer van de crisisnoodopvanglocatie. Die aan de Weteringsingel biedt ruimte aan maximaal 30 personen, voornamelijk gezinnen en mensen met een verblijfsstatus. Dit blijft de doelgroep die Ambacht onderdak biedt.

Kwaliteit

Omdat de druk op het COA nog steeds hoog is, blijven ook volgend jaar crisisnoodopvang-locaties nodig. Onbeperkte verlenging van opvang in CNO's is niet mogelijk: de rechter heeft bepaald dat crisisnoodopvang tot 1 juli 2023 is toegestaan. Daarna moet het kwaliteitsniveau verhoogd zijn tot die van reguliere noodopvang.

***
dinsdag 30 augustus 2022

Crisisnoodopvanglocatie langer in gebruik

Op verzoek van de Rijksoverheid verlengen we de tijdelijke huisvesting in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel. Burgemeester Jan Heijkoop heeft de direct omwonenden hierover per brief geïnformeerd. De brief vindt u op deze pagina.

Reden

Mensen die in Nederland asiel hopen te krijgen, moeten zich in het centrum in Ter Apel melden. Dit jaar bleek de capaciteit van dat centrum te klein en werd aan gemeenten gevraagd crisisnoodopvang te bieden. Begin juli bood Hendrik-Ido-Ambacht onderdak in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel.

Barmhartigheid

Burgemeester Jan Heijkoop: "Dankzij de kritische vragen en opmerkingen van Ambachters daarop, konden en kunnen we hen nog beter informeren. Tegelijk zagen en zien we ook nu weer de hartverwarmende kant van Ambacht. Zoals ik eerder stelde: "Barmhartigheid is in Ambacht niet alleen een woord." De opvang verloopt zoals we wensten. Ik ben trots op Ambacht als ik zie hoe dit opgepakt is, mijn complimenten daarvoor!"

Meer tijd

Helaas is de Rijksoverheid er nog niet in geslaagd de omstandigheden in het meldcentrum van Ter Apel te verbeteren. Dit blijkt meer tijd nodig te hebben en daarom vraagt die overheid aan gemeenten de crisisnoodopvang te verlengen tot en met 31 december 2022. Daar stemt Hendrik-Ido-Ambacht dus mee in.

Meer informatie

Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor hulpverlening zoals personele bezetting, catering, zorg en dagbesteding. De gemeente houdt een vinger aan de pols.

Hebt u vragen over de crisisnoodopvang en vindt u het antwoord niet op deze pagina, neem dan contact op met team communicatie via communicatie@h-i-ambacht.nl.

 

***

donderdag 28 juli 2022

Crisisnoodopvanglocatie in gebruik genomen

Vandaag, 28 juli 2022, is de crisisnoodopvanglocatie in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel daadwerkelijk in gebruik genomen. 19 mensen arriveerden er vanmiddag.

De groep bestaat uit vrouwen, mannen en kinderen en kwam vanmiddag met de bus uit Ter Apel naar Hendrik-Ido-Ambacht. De mensen komen oorspronkelijk uit onder andere Armenië, Jemen en Syrië.

Betere omstandigheden

Burgemeester Jan Heijkoop was erbij: "Barmhartigheid is in Ambacht niet alleen een woord, barmhartigheid is hier ook een daad. In dat opzicht mag Ambacht trots zijn dat we deze mensen bed, bad en brood kunnen bieden, hoe summier dat ook is. Tegelijk weet ik dat onder de ruim 30.000 Ambachters mensen zijn die zich zorgen maken over de opvang van deze 30 mensen. Daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor. Maar de situatie in Ter Apel lijkt Nederland onwaardig. Die doet de mensen daar geen goed. Het past Ambacht 30 van hen tijdelijk betere omstandigheden te bieden."

Burgemeester Jan Heijkoop bij de opvanglocatie
Burgemeester Jan Heijkoop begroette de tijdelijke bewoners van de crisisnoodopvanglocatie. foto: Peter Hol

30 + 170

Omdat het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel te weinig capaciteit heeft, vroeg de Rijksoverheid aan de veiligheidsregio's crisisnoodopvang te organiseren. In een veiligheidsregio werken gemeenten en hulpdiensten samen in het voorkomen, voorbereid zijn op en bestrijden van rampen en crises. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang in Hendrik-Ido-Ambacht en in Dordrecht. Daar hebben 170 mensen onderdak gevonden in een pand aan de Marconiweg. In de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel is plaats voor 30 mensen. Daarmee biedt onze regio in totaal 200 tijdelijke crisisnoodopvangplekken.

 

ud

***

zaterdag 23 juli 2022

Bed, Bad en Brood

Uit medemenselijkheid biedt Ambacht Bad, Bed en Brood aan 30 mensen. Hans Besseling van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt duidelijk wat dat betekent.

Het centrum in Ter Apel waar mensen die in Nederland asiel willen aanvragen zich moeten melden, is overvol. Op verzoek van de Rijksoverheid bieden gemeenten in Nederland crisisnoodopvang aan mensen uit dat centrum.

"Ik ben Hans Besseling van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio is belast met het onderbrengen van 225 asielzoekers in de regio.

We zijn nu in Ambacht, bij de Weteringsingel. In deze gymzaal worden 30 vluchtelingen opgevangen. Wat we hier bieden is bed, bad en brood. Dat betekent dat vluchtelingen zich hier kunnen wassen, dat ze hier kunnen slapen en dat ze hier eten krijgen.

Eten wordt verzorgd door de catering. De bedden is in de vorm van stapelbedden. Verder hebben we gezorgd dat er een soort verblijfsruimte is zodat ze zich ook redelijk kunnen ontspannen. En er staan wasmachines zodat ze hun was kunnen doen.

Het is nodig omdat de situatie in de opvanglocatie Ter Apel overloopt, dat is natuurlijk heel triest. We kunnen het als land net niet goed aan en daarom zijn de veiligheidsregio's gevraagd ieder 225 plekken te realiseren. Wij realiseren er nu 200: hier 30 in Hendrik-Ido-Ambacht en 170 in Dordrecht. Het is natuurlijk fantastisch dat het lukt op deze manier.

Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan op de website van Hendrik-Ido-Ambacht bij noodopvang".

Hieronder vindt u vaak gestelde vragen en antwoorden daarop. Mist u informatie? Mail uw vraag dan aan communicatie@h-i-ambacht.nl. Dankuwel!

***

 vrijdag 15 juli 2022

Vaak gestelde vragen en antwoorden daarop

Vorige week maakten we bekend dat we positief reageren op de vraag van Rijksoverheid om tijdelijk huisvesting te bieden aan mensen die asiel in Nederland willen aanvragen.burgemeester Jan Heijkoop

"Daar krijgen we veel reacties op. Positieve, maar het is ook duidelijk dat sommigen zich zorgen maken", zegt burgemeester Jan Heijkoop. "Naar mijn idee ten onrechte. In 2015 boden we vluchtelingen in diezelfde zaal onderdak, dat ging in goede harmonie en ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook deze keer gebeurt. Een journalist liet me vandaag nog weten dat ze het opvallend vond dat ze geen wanklank hoorde tijdens een rondgang door de wijk. Dat vat ik op als compliment aan Ambacht."  

Toch begrijpt de burgemeester wel dat sommigen nog vragen hebben: "Natuurlijk sluiten we niet onze oren voor die geluiden uit de samenleving. Daarom hebben we aan de hand van die reacties vragen en antwoorden geplaatst op deze pagina." Wie informatie mist, kan mailen aan communicatie@h-i-ambacht.nl.

"Doe dat vooral", roept de burgemeester op: "Alleen als we weten wat u wil weten, kunnen we u goed informeren."

Waarom moeten gemeenten het probleem van Rijksoverheid oplossen?

Rijksoverheid vroeg alle gemeenten in Nederland ondersteuning en crisisnoodopvang te bieden om de onmenselijke situatie in opvanglocatie in Ter Apel tegen te gaan. Mensen die asiel willen aanvragen in Nederland, moeten dat in het aanmeldcentrum In Ter Apel doen. Het centrum is niet berekend op de grote hoeveelheid mensen die daar nu verblijven.

Waarom moet Hendrik-Ido-Ambacht asielzoekers opvangen?

Het gemeentebestuur besloot positief te reageren op het verzoek van Rijksoverheid. Uit medemenselijkheid bieden wij 30 mensen onderdak in onze gemeente.

Wat kost deze crisisnoodopvang Hendrik-Ido-Ambacht ?

Alle kosten voor opvang worden betaald door de Rijksoverheid.

Waarom komen die mensen naar Nederland?

Redenen om asiel aan te vragen in Nederland zijn zeer divers. Vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt: "Mensen vluchten wegens vervolging, of omdat er oorlog, conflict of geweld heerst in hun land van herkomst of omdat ze worden vervolgd om hun ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep."

Waar komen de mensen vandaan?

We verwachten mensen die oorspronkelijk uit Syrië, Eritrea en Afghanistan komen, maar land van herkomst van de individuen is nog niet duidelijk.

Waarom kon Zwijndrecht zich terugtrekken als opvanggemeente en Ambacht niet?

Het gemeentebestuur van Hendrik-Ido-Ambacht besloot uit medemenselijkheid mee te werken aan het verzoek van Rijksoverheid en opvang te bieden.

Waarom worden deze mensen opgevangen in een woonwijk, naast een school?

De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel is de enige leegstaande locatie in Ambacht die op kort termijn beschikbaar gesteld kan worden voor opvang van vluchtelingen. De zaal was namelijk al ingericht voor opvang van mensen uit Oekraïne. Die werden uiteindelijk elders gehuisvest. De voormalige gymzaal was al eens opvanglocatie voor vluchtelingen, in 2015.

Waarom werd de ruimte eerst afgekeurd en kan er nu wel opvang plaatsvinden?

De gymzaal is nooit afgekeurd als noodopvanglocatie. Mensen uit Oekraïne werden op een passagiersschip gehuisvest, maar afkeuring van het gebouw was daar niet de reden voor.

Waarom opvang in een onveilige sporthal die afgebroken moet worden?

De voormalige gymzaal is bouwtechnisch in orde en dus niet onveilig. Recent zijn bij de inrichting nog eens de brandveiligheid en de vluchtroutes beoordeeld en in orde bevonden.

Waar moeten de mensen die er sporten heen?

In deze hal wordt al jaren niet meer gesport.

Waarom plaatsen we de asielzoekers niet ook op het passagiersschip?

Het passagiersschip aan het Citadelterrein is in gebruik voor de gemeentelijke noodopvang van mensen uit Oekraïne. Alle hutten in het schip zijn vol, daarom kan het schip niet worden ingezet als crisisnoodopvanglocatie.

Wat voor mensen zijn er?

Update 26 juli 2022

De mensen die er nu verblijven komen uit onder andere Armenië, Jemen en Syrië. De groep bestaat uit vrouwen, mannen en kinderen.

Wat doen die mensen de hele dag?

We onderzoeken manieren om deze mensen een zinvolle dagbesteding te bieden, maar invulling daarvan is op dit moment nog niet bekend. Gemeente Dordrecht neemt die taak op zich voor zowel de asielzoekers in Dordrecht als in Ambacht.

Geldt een avondklok voor deze locatie?

Nee, daar is op dit moment geen sprake van.

Wat doet de gemeente aan het tegengaan van criminaliteit door asielzoekers?

De locatie wordt 24 uur per dag beveiligd. Politie is op de hoogte van deze crisisnoodopvanglocatie en staat in contact met de locatiemanagers en beveiliging. Zoals altijd en overal geldt is criminaliteit niet altijd tegen te gaan, maar wordt bij constatering gewoon volgens de Nederlandse wet opgetreden.

Wanneer kunnen we deze mensen verwachten?

De crisisnoodopvanglocatie is 26 juli daadwerkelijk in gebruik genomen.

Wanneer gaan ze weer weg? Wie/Wat komt er dan?

De huidige opvangperiode is voor deze personen 3 maanden. Zoals het er nu, half juli 2022, naar uitziet is de noodopvanglocatie dus over 3 maanden weer leeg.

Waar worden Ambachters in noodsituatie opgevangen?

Als Ambachters in een noodsituatie verkeren, bijvoorbeeld door een nachtelijke brand, wordt vaak in eerste instantie het gemeentehuis gebruikt voor opvang. Daar wordt dan beoordeeld of mensen terug kunnen naar hun eigen woning of bij bijvoorbeeld familie of vrienden onderdak kunnen vinden. Is dat beide niet het geval, dan wordt opvang geregeld in de vorm van een hotelovernachting. De voormalige gymzaal gebruiken wij niet voor dit soort situaties.

Waarom biedt Ambacht wel ruimte aan deze mensen, maar niet aan eigen jongeren? 

De crisisnoodopvang in de voormalige gymzaal is niet te gebruiken als langdurige oplossing. De situatie van deze mensen is niet te vergelijken met de huisvestingproblematiek van Ambachtse jongeren.

 

***


vrijdag 8 juli 2022

Crisisnoodopvang in voormalige gymzaal Weteringsingel

Begin dit jaar hadden we als gemeente het plan mensen uit Oekraïne in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel (143) tijdelijk te huisvesten. Toen bleek dat die mensen elders onderdak konden krijgen, besloten we de locatie beschikbaar te houden voor crisisnoodopvang.

Verlichting

Dat moment is nu gekomen. Op verzoek van het Rijk stellen we de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel beschikbaar als crisisnoodopvanglocatie voor mensen in asielzoekerscentrum Ter Apel. De capaciteit van dat centrum te klein om alle mensen daar fatsoenlijke opvang te bieden. Met het beschikbaar stellen van de locatie aan de Weteringsingel wil de gemeente bijdragen aan het verlichten van de grootste nood in Ter Apel.

30 mensen

Het Rijk vraagt onze regio 225 asielzoekers op te vangen. Dordrecht biedt plek aan 170 personen in de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils. Hendrik-Ido-Ambacht biedt in de voormalige gymzaal ruimte aan ongeveer 30 mensen. Deze locatie is in mei grotendeels al gereed gemaakt voor het bieden van crisisopvang. Daarnaast is de gymzaal eerder gebruikt als opvanglocatie. In de komende dagen wordt de zaal verder in orde gemaakt om opvang te kunnen bieden voor crisisnoodopvang.

Crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang betekent dat bed, bad, brood, veiligheid en waar mogelijk wifi wordt geboden. De eerste tijdelijke bewoners worden half juli verwacht. De gemeente stelt de locatie aan de Weteringsingel beschikbaar, de Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de verdere hulpverlening, zoals personele bezetting, catering, zorg en dagbesteding. Uiteraard houdt de gemeente de gang van zaken in de gaten.

Noodopvang Weteringsingel
Inrichting van de crisisnoodopvanglocatie aan de Weteringsingel

Meer informatie?

Hebt u vragen over de crisisnoodopvang, neem dan contact op met de heer Maaskant via 14 078 of gemeente@h-i-ambacht.nl