Bestuurlijke organisatie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt de schakel tussen bestuur en gemeentelijk apparaat. Door hem worden alle stukken, die van B&W uitgaan, mede-ondertekend. De gemeentesecretaris wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de teammanagers van de teams

 • Bedrijfsvoering
 • Buitenruimte
 • Sociaal Domein
 • Ruimte en Projecten
 • Leefbaarheid en Veilgiheid
 • De Volgerlanden
Missie

De gemeentelijke organisatie beantwoordt de vragen van inwoners, bedrijven, instellingen, bestuur en politiek op een vernieuwende en interactieve manier en met inzet van moderne communicatiemiddelen.

De organisatie is en werkt transparant en open. We werken samen met inwoners, bedrijven, instellingen en collega-gemeenten om kennis en expertise te delen en te ontwikkelen.

De organisatie bestaat uit ondernemende medewerkers. Uit hun handelen en gedrag spreken enthousiasme en verantwoordelijkheid om onze missie & visie te realiseren.

Team Bedrijfsvoering

In team Bedirjfsvoering zijn de volgende subteams ondergebracht:

 • Bestuursadvies
 • Planning & Control
 • Bedrijfsbureau
 • (Bestuurs)communicatie 
 • Bestuurssecretariaat

Teammanager: mevrouw C. Buchinhoren

Team Buitenruimte

De team Beheer Openbare ruimte draagt zorg voor het (uitvoerings)beleid op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij moet op hoofdlijnen gedacht worden aan de volgende taken:


•    Aanleg, beheer en onderhoud van straten, wegen en pleinen
•    Beheer en onderhoud van waterwegen inclusief oevervoorzieningen en walkanten
•    Beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken
•    Verkeer en vervoer
•    Afvalinzameling en -verwerking
•    Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen
•    Vastgoedregistratie
•    Beheer en onderhoud openbaar groen
•    Beheer en onderhoud begraafplaatsen
•    Beheer en onderhoud rioleringen
•    Sportaccommodaties
•    Speelvoorzieningen
•    Openbare verlichting
•    Vergunningverlening & Handhaving
•    Markten

Heeft u iets aan te merken op de openbare ruimte in Hendrik-Ido-Ambacht, geef uw melding dan door via Fixi.

Teammanager: de heer I.L. Goedhart

Team Leefbaarheid en Veiligheid

Het team Leefbaarheid & Veiligheid houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op de beleidsvelden:

•    Crisisbeheersing en rampenbestrijding
•    Openbare orde en veiligheid
•    Coördinatie integrale veiligheid
•    Coördinatie integrale handhaving
•    Politiekeurmerk Veilig Wonen

Teammanager: de heer J. Maaskant

Team Sociaal Domein

Het team Sociaal Domein houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op de beleidsvelden Sport, Onderwijs, Zorg & Welzijn, Kunst & Cultuur en Media.

Teammanager: mevrouw P. van Erve

Team Ruimte en Projecten

Het team Ruimte & Projecten houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op de beleidsvelden Wonen, Duurzaamheid, Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Grondzaken en majeure ruimtelijke projecten.


Teammanager: de heer K. Janssen
 

De Volgerlanden

De Volgerlanden is een samenwerkingsverband van Hendrik-Ido-Ambacht en buurgemeente Zwijndrecht. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn de projectwethouders André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) en Jos Huizinga (Zwijndrecht).
De inhoudelijke ontwikkeling en realisatie van alle plannen wordt begeleid door het projectbureau De Volgerlanden.

De woningen in De Volgerlanden worden per deelplan gebouwd.
Zo’n deelplan bestaat bijvoorbeeld uit een aantal huizen van dezelfde architect met de directe woonomgeving, of bijvoorbeeld uit een school.
Ieder bouwproject heeft zijn eigen planteam.

Het planteam begeleidt het bouwproject vanaf het eerste idee tot de definitieve ontwerpen. De planteams bestaan uit medewerkers van het projectbureau De Volgerlanden en externe partijen zoals stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en architecten. De planteams worden aangestuurd door de projectleiders van projectbureau De Volgerlanden. Deze afdeling regelt alle zaken rondom de nieuwbouwlocatie De Volgerlanden.

Kijk ook eens op de site van de Volgerlanden.

Afdelingshoofd : de heer H. Huisman