Bed & Breakfast

We werken aan de beleidsnota 'Bed & Breakfast' . Daarin komt te staan wat ons beleid is op het gebied van bed-and-breakfast-accommodaties.

Het college van burgemeester & wethouders werkt aan het opstellen van de beleidsnota 'Bed & Breakfast'. In dit artikel leest u wanneer en waar het ontwerp van deze nota ter inzage ligt en hoe u daar op kunt reageren.

Doel

In de ontwerpnota ‘Beleid Bed & Breakfast’ wordt het beleid op het gebied van Bed-and-Breakfast-accommodaties binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschreven. De uiteindelijke nota wordt als planologisch beoordelingskader gebruikt bij het beoordelen van aanvragen voor het vestigen van een Bed-and-Breakfast-accommodatie. Ook biedt de nota handvatten bij de actualisatie van bestemmingsplannen en fungeert het als toetsingskader bij afzonderlijke bouwplannen.

U kunt de ontwerpnota ‘Bed & Breakfast’ in de 6 weken tussen donderdag 23 april en woensdag 3 juni inzien in de publiekshal van het gemeentehuis en op deze pagina.

Indienen zienswijzen

In de genoemde 6 weken kan iedereen zijn mening over de ontwerpnota (een zienswijze inbrengen) geven aan het college van burgemeester & wethouders.
Per e-mail via gemeente@h-i-ambacht.nl met als onderwerp: 'zienswijze Bed & Breakfast'. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van de ontwerpnota deze betrekking heeft en wat uw zienswijze daarop is.

U kunt ook uw zienswijze mondeling geven. Maak daarvoor een afspraak met de heer H. Stolk via telefoonnummer (078) 770 2625. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kunt u uw zienswijze ook telefonisch geven.