Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie financiën begroting 2016-2019

begroting 2016-2019

Bouwen aan versterking van Hendrik-Ido-Ambacht. Dat is de koers van het college in 2016. De PDF-bestandbegroting 2016 - 2019 (3200 kB) daarvoor ligt klaar en daarmee staat een stevig financieel kader voor de plannen die Ambacht versterken.

In 2016 begint de realisatie van een nieuwe school met acht lokalen aan de Jan Wissenslaan. Ook start de voorbereiding van de bouw van dertig nieuwe schoollokalen in een nieuw scholencluster op de locatie Kruiswiel. Het college investeert ook volgend jaar weer in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Zodra het bestemmingsplan definitief is, gaat de gemeente beginnen met het voorbelasten van de grond op het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom.

De afgelopen jaren stonden in het teken van zorgvuldig financieel beleid, waardoor er nu een solide basis is voor de plannen van het college. Wethouder André Flach (Financiën): "Toch heeft onze financiële positie nog steeds veel aandacht nodig. We streven ernaar om onze schuldenlast te verminderen." Dat de woningverkoop in De Volgerlanden aantrekt, helpt daar zeker bij. De gemeente houdt de risico's scherp in beeld en beperkt deze door zorgvuldig om te gaan met budgetten.

Flach vult aan: "We blijven ook scherp letten op de kosten die we maken voor onze gemeentelijke organisatie. Daarin wil ik graag het goede voorbeeld geven en zo bijdragen aan het waarmaken van de belofte van het college. Die luidt dat de gemeentelijke lasten niet stijgen als dat niet strikt noodzakelijk is. In 2016 verhogen we de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor huiseigenaren dus niet. Ook de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting stijgen in 2016 niet. Alleen de rioolheffing gaat wat omhoog, om de kwaliteit van onze riolering nu en in de toekomst goed te houden en ze op tijd te vervangen. Dat is volgens afspraak en dus niet anders dan in vorige jaren. Al met al geeft deze meerjarig sluitende begroting mij het vertrouwen dat we deze tweede helft van de collegeperiode mooie resultaten kunnen boeken.”

De Schoof
De gemeente investeert onder meer in het centrum van Ambacht, want winkelcentrum De Schoof wordt versterkt. Zodra er een definitief akkoord is met de projectontwikkelaar, start de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein en wordt de grond daarna verkocht aan de ontwikkelaar. Flach geeft aan dat deze versterking de gemeente geen extra geld kost en straks wel zorgt voor een aantrekkelijk hoofdwinkelcentrum: "Ik geloof erin dat De Schoof zo het kloppend hart van ons dorp wordt!"

goede zorg dichtbij
Eigen kracht en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker om mee te blijven doen in onze samenleving. En de gemeente helpt mensen uit kwetsbare doelgroepen hierbij. Zo is er voor hen straks in het nieuwe Jeugdspeelpark in Sandelingen-Ambacht ruimte voor dagbesteding. Ook investeert de gemeente in zorg dichtbij huis. In 2016 komen er steunpunten van het Sociaal Wijkteam in de Blije Borgh en Cascade. Ook in andere wijken komen steunpunten. Daarin wordt nauw samengewerkt met huisartsen.

Wethouder Michiel van der Vlies (Sociale Zaken): "Ik wil graag dat iedereen in ons dorp mee kan doen. Door zorg en allerlei andere activiteiten zoals jongerenwerk, cultuur en muziekles samen te brengen, ontstaat er een plek waar Ambachters elkaar ontmoeten. Jong en oud, fit en hulpbehoevend. Deze contacten zijn waardevol, omdat ze eraan bijdragen dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen."

bereikbaar en veilig
De gemeente investeert niet alleen in de aanleg van bedrijventerreinen en in nieuwe huisvesting voor scholen, maar zorgt er ook voor dat deze locaties goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom overlegt de gemeente intensief met provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, regio Drechtsteden en het waterschap om de financiële ruimte te verkennen die nodig is voor het verbeteren van de toegang naar de rijkswegen A16 en A15. Ook maakt de gemeente geld vrij voor veilige routes voor fietsers.

afval scheiden
De gemeente investeert opnieuw in maatregelen die Ambacht ook in de toekomst leefbaar houden. Het afgelopen jaar kwamen er zonnepanelen op het uitvaartcentrum en is het gemeentehuis geheel voorzien van energiezuinige LED-verlichting. In 2016 wil de gemeente graag meer zonnepanelen plaatsen. Ook met het beter scheiden van afval is nog winst te behalen. Wethouder Floor van de Velde: "Ons uitgangspunt is dat afvalverwerking kostendekkend moet zijn. We kunnen kosten verlagen door het scheiden van GFT, plastic en papier. Als inwoners bijvoorbeeld de minicontainers voor oud papier en karton goed gebruiken, helpt dat. Dan hoeven we de afvalstoffenheffing ook niet te verhogen, net zoals dat voor 2016 niet nodig is."

gemak
In 2016 gaat de gemeente voor de dienstverlening aan inwoners in het Drechtstedelijk Klantcontactcentrum (DKCC) samenwerken met andere gemeenten in de Drechtsteden. De gemeente zet in op goede en betaalbare dienstverlening. Van der Vlies: "We onderzoeken of we reisdocumenten thuis kunnen laten bezorgen. Dat betekent meer gemak voor de klant en lagere kosten voor de gemeente omdat de balies minder vaak open hoeven te zijn."

behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in de week van maandag 12 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 26 oktober en donderdag 29 oktober. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en u bent daar van harte welkom!

videoblog
Wethouder André Flach vraagt in zijn videoblog reacties op zijn nieuwe begroting. Hij gaat in gesprek met de directeur van een zorginstelling, een winkelier en een inwoonster uit De Volgerlanden. Het filmpje is te zien op het YouTube-kanaal van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 

krant

In de PDF-bestandbegrotingskrant (2822 kB) vindt u de 'highlights' van de begroting. Met daarbij de PDF-bestandreacties (2779 kB) van de politieke partijen. De krant verscheen op woensdag 21 oktober 2015 in huis-aan-huis blad De Kombinatie.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht